Назад

БТПП повече безплатни услуги по полза на бизнеса


 • БТПП повече безплатни услуги по полза на бизнеса


   В рамките на първия ден на 120 юбилеен Пловдивски панаир бяха представени новите услуги, които Палатата предлага за бизнеса. Председателят на БТПП Цветан Сименов и главният секретар Васил Тодоров акцентираха на издаването и заверката ежегодно на над 25 000 външнотърговски документи: сертификати за произход на стоки; подписи на представителите на регистрираните правни субекти, положени върху експортни фактури, договори, декларации, производствени сертификати, ценови листи, оферти и др. Палатата съдейства за заверка на покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци в България.
  Арбитражният съд (АС) при БТПП - институция с дългогодишна традиция в областта на разрешаване на правни спорове, разрешава граждански спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това, дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в РБългария. Новост е електронна интернет базирана платформа на АС.
  Сред новостите бяха представени проектите на БТПП насочени към бизнеса. Услугите, предлагани по проектите са безплатни и покриват разнообразие от дейности: Платформата за електронна търговия на EСomGrid (Electronic Commerce Grid) – www.ecomgrid.com, - интернет портал с българска и английска версии, осъществен на основата на сключен договор между БТПП и „Полигон груп” ЕООД, където се предоставя среда и инструменти за създаване и управление на бизнес-контактите между стопанските субекти;
  В представянето участва поддържаната от БТПП База за индустриалните зони/паркове на територията на страната - http://www.bcci.bg/bulgarian/zones/. Продуктът цели да популяризира дейността на тези обекти сред бъдещи потенциални инвеститори. Към момента съдържа информация за 64 индустриални зони в цялата страна.
  Преставен бе Регистър на задълженията ДЕБНЕТ - http://www.bcci.bg/debtnet.html , който работи за подпомагане на стопанските субекти и администрацията за своевременно събиране на техни вземания и за намаляване на вътрешната междуфирмена задлъжнялост;
  Сред услугите бе споменато популяризирането и разпространението на ваучери за храна с по договор със „Содексо Пасс България” , по което БТПП тези дни се присъедини към открито писмо да министъра на финансите за да може до края на година системата на ваучерите да продължи да бъде от полза както на работниците, така и на работодателите.
  На представянето бе изнесено, че вече броят на членовете на GS1 e 3 950, като 246 от тях са регистрирани като нови през годината
  Специално внимание бе обърнато на Проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  По него са проведени вече повече от 300 семинари, събития и обучения насочени към работодатели, заети лица и синдикалисти в цялата страна. Създадени са дискусионни клубове в София и страната – 1 София, 5 в регионите, предстоят 23 бъдещи. От една година действа Виртуална социална академия, като започва предоставянето на БЕЗПЛАТНИ консултантски услуги за трудовоправни и осигурителни отношения, както и по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците. 

  Линк

Назад