Назад

Комисията ще работи по промоционалните прояви на бг предприятията


 • Комисията ще работи по промоционалните прояви на бг предприятията


   
  София /КРОСС/ Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) бе домакин на работна среща с представители на Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Българска стопанска камара (БСК) и Конфедерация на работодателите на индустриалците в България (КРИБ). В нея взеха участие и експерти от дирекция „Външноикономическа политика” в Министерството на енергетиката, икономиката и туризма. Инициираната от Агенцията среща се проведе в продължение на организираната в края на юли т.г. в София дискусионна кръгла маса на тема „Резултати от анализа на състоянието на българските МСП и обсъждане на мерки за тяхното развитие” с участието на браншови и работодателски организации, държавни и банкови институции. Целта на работната среща бе обсъждане на въпроси, касаещи планирането и подготовката на промоционални дейности в чужбина в подкрепа на българските малки и средни предприятия.
   
  Сред дискутираните въпроси бяха съставянето на индикативните програми на участията на българските МСП в международни изложения и търговски мисии в чужбина, методики за подбор на фирми за участие в промоционалните прояви, информация, публикувана на Националния експортен портал и получавана от СТИВ, необходимостта от обучения по експортна дейност, както и насоки за бъдещо сътрудничество.
   
  От страна на ИАНМСП беше представено актуалното състояние по изпълнение на основните дейности по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., по който Агенцията е институционален бенефициент.
   
  Участниците в срещата се обединиха около идеята за създаване на комисия по реализиране на процедурата за одобрение на конкретни промоционални прояви, в които ще участват българските МСП. По този начин ще има по-широко обсъждане и прозрачност при изготвянето и приемането на индикативните програми. Бяха обсъдени прилаганите критерии, по които се определя готовност за износ на фирмите, които се подпомагат при участията в изложения и търговски мисии в чужбина, тяхното усъвършенстване, както и пакет от необходими документи, подавани със заявката за участие в промоционалните прояви.
   
  В рамките на дискусията и обмена на мненията бяха изразени различни позиции относно участието на ИАНМСП в качеството си на държавна структура в организацията на участията на българските фирми в международни панаири, изложби и бизнес делегации. От страна на БТПП за пореден път беше изразена позиция, че Агенцията трябва да изпълнява само контролна функция, а не да се занимива с тяхната подготовка. На свой ред от страна на ИАНМСП беше обърнато внимание, че организирането на участия на фирмите в международните промоционални прояви се изпълнява от Агенцията в рамките на дейност 5 и 6 по проекта за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия, финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, и в изпълнение на функциите, съгласно чл. 14, ал. 13 и 16 от Устройствения правилник на институцията. Становището на БТПП не беше подкрепено от КРИБ, от която изразиха удовлетвореността по отношение на реализираните от ИАНМСП участия на МСП в международни панаири, изложения и бизнес делегации и подчертаха техния положителен ефект върху развитието на експортния потенциал на българските предприятия.
   
  В изпълнение на своите задачи ИАНМСП и в бъдеще ще продължи да съдейства за провеждането на конструктивен и ползотворен диалог в полза на бизнеса и българските малки и средни предприятия.
   

  Линк

Назад