Назад

53% от фирмите у нас не инвестират в нови технологии


 • 53% от фирмите у нас не инвестират в нови технологии


   
  53% от фирмите у нас не инвестират в нови технологии. Това сочи проучване, проведено от Българската търговско-промишлена палата.Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват иновации, като са посочили различни причини за това.
   
   
   
  През месец юли БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха насърчили фирмите да инвестират в научни разработки.
   
  Мотив за извършване на проучването бе затвърдяващата се неблагоприятната позиция на страната ни в международните класации по показателя „Иновации” (93-то място в „Индекс на глобалната конкурентоспособност 2011-2012” сред 139 държави и 92-ро място в класацията „Най-добри страни за бизнес 2012” сред 134 държави
   
  Основният дял от фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).
   
  Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват иновации, като са посочили различни причини за това.
   
  Около 18% от анкетираните считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, като от тях най-много са внедрените собствени разработки.
   
  Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. при проектите по ОП „Конкурентоспособност”, несигурността на икономическата среда и липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на бизнеса за отделяне на средства за иновации.
   
  Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази дейност;
   21% от участващите фирми в анкетата са склонни да инвестират в иновации до 10% от печалбата си;
   19% от анкетираните биха отделили 20% от положителния финансов резултат;
   18% са склонни да инвестират до 50% в иновации;
   9% не са склонни да инвестират дял от печалбата за иновации;
   Едва 5% от фирмите биха отделили повече от половината от печалбата си за иновационни дейности.
   
  На въпрос за готовността на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ, 60% са заявили готовност, докато 40% нямат намерения за осъществяване на съвместни дейности с тези институции.
   Намеренията на фирмите за сътрудничество с научни институти или ВУЗ основно се отнасят до наемане на работа/осигуряване на стаж за най-талантливите студенти и до инвестиции в част от необходимите средства за определен научен продукт.
   
  Анкетираните отговарят, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП „Конкурентоспособност”, така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и въвеждане на данъчни и други стимулиращи мерки (според 64%).
   
  Около 40% отбелязват, че е необходима по-голяма активност на научните среди и популяризиране на научните разработки, а над 1/3 - необходимост от по-добро управление на Национален иновационен фонд, Национален фонд „Научни изследвания” и засилване на публично-частното партньорство.
   
  Изводи от проучването:
   Административната тежест, несигурната икономическа среда и липсата на финансови средства са трите основни причини, които отказват бизнесът да инвестира в иновации. Отражението на първата причина се намира и в малкия брой иновативни проекти, осъществени с финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност” и ниската степен на усвояване на средствата по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” (2,41% към 01.07.2012 г.)
   Значителна част от фирмите, участващи в проучването, са на мнение, че научните институти/ ВУЗ е необходимо да бъдат по-активни в сътрудничеството си с бизнеса. Иновациите изискват устойчива среда, при която бизнесът, държавните органи и образованието работят заедно.

  Линк

Назад