Назад

Революционната промяна на образователните системи е изключително важна за намаляване на младежката безработица


 • Революционната промяна на образователните системи е изключително важна за намаляване на младежката безработица


  Необходима е революционна промяна в националните образователни системи и включване на повече практически опит в академичните програми за справяне с нарастващата безработица в много части от Европейския съюз, особено сред младите хора. Ето защо професионалното образование и обучение трябва да бъдат поставени в основата на програмите на ЕС за разкриване на нови работни места и генериране на растеж. 

  Това беше ключовото послание отправено от Европалати по време на конференцията на високо ниво в Европейския парламент. Европалати призова законотворците да се постараят стажовете и структурираното професионално обучение да са адекватно отразени в продължаващите преговори за образователната програма на Европейския съюз „Еразъм за всички” за периода 2014 – 2020 г.

  Българската търговско-промишлена палата като дългогодишен член на Европалати неведнъж до сега е изказвала становище по необходимостта от ефективни стажантски програми за предоляване на младежката безработица и за създаване на заетост. Преди няколко дни председателят Цветан Симеонов подписа национално споразумение "Първа работа". Палатата вече дава пример, тъй като за втори път назначава хора на стажантска позиция, които фактически представляват 3% от заетите в БТПП. От дълго време практиката на Търговската палата е да наема стажанти, учащи и скоро завършили, с цел да обучи младите хора да работят по проекти. БТПП ще направи необходимото информацията да достигне до своите 52 хил фирми-членове, с намерението, че освен ще се възползват от възможността, много млади хора да намерят и след стажа своите постоянни работни места. Всяка информация, свързана с програмата, включително тази от Министерство на труда и социалната политика и Бюрата по труда ще бъде обявена сайта на Палата, както и ще осигури първоначална консултантска помощ. За повече информация: http://www.bcci.bg/news/4005
   
  Според Генералният секретар на Европалати Арналдо Абруцини не случайно страни като Австрия, Дания и Германия, които са приели ясни и структурирани програми за професионално образование и обучение имат най-ниските нива на младежка безработица в Европейския съюз.”
   
  Европалати подчерта необходимостта от значително повишаване на дела на професионалното обучение в програмата „Еразъм за всички”; насочване употребата на структурните и кохезионния фонд (както през настоящия финансов период, така и в периода след 2014 г.) в помощ на създаването на ефективни стажантски програми в ЕС; насърчаване на мобилността сред стажантите и промотиране на професионалното образование и обучение като атрактивна възможност, която е в еднаква степен уважавана и осигурява плавен преход към целодневно висше образование.

  Г-н Абруцини обобщи, че „Образователните политики остават национална отговорност, но Европейският съюз също може да предприеме действия, които допълнително да подпомогнат мобилността и да насърчат приемането на ефективни мерки и програми и тяхната реализация. Професионалното образование и обучение е ключов елемент за реализирането на програмата за растеж, която в момента доминира сред дискусиите на лидерите от ЕС.”
   
  Препоръките на Европалати се заключават до:

  1. Повишаване на усилията за премахване на пречките пред интернационализацията на професионалното образование и обучение и насърчаване на мобилността на учащите, учителите и обучаващите.
  2. Изпълнение на стратегия за промотиране на професионалното обучение като приложима, привлекателна възможност, която е в еднаква степен уважавана и осигурява плавен преход към целодневно висше образование.
  3. Значително повишаване на дела на професионалното обучение в образователната програма на ЕС „Еразъм за всички” след 2014 г. Средствата по програмата трябва да се използват, за да осигурят европейското финансиране заложено в комюникето от Брюж*, за да стимулират интернационализацията на професионалното образование и обучение.
  4. Където е възможно да се насочи употребата на структурните и кохезионния фонд в подкрепа на реформите за установяване на система на учене, която съвместява образованието с обучението и при която младите хора започват да работят, докато завършват образованието си (както за настоящия финансов период, така и в периода след 2014 г.).
  5. Разработване на системи за професионално образование и обучение, които насърчават предприемаческото мислене на младите хора, което ще е от полза както за тях самите, така и за работодателите и в крайна сметка ще доведе до създаването на повече фирми, откриването на работни места и растеж.
  6. Да се гарантира, че първоначалното и продължаващото професионално образование и обучение позволяват на младите хора да придобият и поддържат добри компютърни и телекомуникационни умения. Това е предпоставка за повишаване на заетостта, тъй като до 2015 г. ще са необходими поне начални компютърни умения за заемане на 90% от длъжностите.
  7. Да се признае и подсили важната роля на доверените бизнес организации и търговските палати в управлението на политиките за професионално образование и обучение, и разработването и прилагането на системи за професионално обучение на национално и европейско ниво.
   
  Европалати призовава законотворците да вземат тези препоръки под внимание по време на дискусиите си за заетостта и растежа, при наблюдението и изпълнението на стратегията „Европа 2020” и при финализирането и междуинституционалните преговори за Многогодишната финансова рамка 2014 – 2020 г.
   
  ЕВРОПАЛАТИ – Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа – 93% от които са малки и средни предприятия – чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати.
   
  ------
  * Комюникето от Брюж относно засилването на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение през периода 2011—2020 г.

  Линк

Назад