Назад

Допитване на БТПП за подобряването на административното регулиране


 • Допитване на БТПП за подобряването на административното регулиране
   

  /КРОСС/ Българската търговско-промишлена палата след допитване до свои членове подготви становище относно подобряване на административното регулиране, което изпрати на Съвета за административна реформа към Министерски съвет.


  БТПП отчита следните основни проблеми, които фирмите имат при осъществяване на дейности, попадащи под регулаторни режими:


  тежки административни процедури
  липса на електронен достъп
  дълги срокове за изпълнение
  Други сериозни проблеми, които членовете на БТПП са посочили, са високите такси, неспазване на сроковете от отговорните институции и липса на информация за необходимите документи, които трябва да се подготвят за съответния режим или услуга.


  Членовете на БТПП се обединяват около следните принципни предложения за намаляване на административната тежест:
  Отмяна на действието на незаконосъобразно въведените регулаторни режими и намаление на броя на административните режими като цяло.
  Оптимизиране на административните процедури:
  Отпадане на изискването за подаване на документация, която вече е налична. Прилагане на служебна проверка на информацията, която се намира на разположение на административния орган или в регионални структури на съответното ведомство на този орган.
  Съкращаване на сроковете по издаване на съответните документи към всеки от режимите. За неспазване на сроковете от страна на административния орган да се носи съответната отговорност.
  Осигуряване на електронен достъп за подаване на документи за процедурите по съответните регулаторни режими.
  Изчерпателност (еднократност) на възраженията/исканията и прекратяване на практиката за изискване за отстраняване на нередности повече от един път в рамките на дадена административна процедура.
  Осигуряване на устойчива рамка на действие на режимите. Регулаторните режимите се изменят твърде често, което е свързано с много и излишни разходи за фирмите и представлява нестабилна основа за извършване и развиване на стопанска дейност.
  Разширяване на действие на принципа за мълчаливо съгласие при издаване на актовете.
  Отмяна на изискването за представяне на актуално състояние на търговските дружества, тъй като търговският регистър е публичен и всеки има достъп до информацията за вписаните в него търговски дружества.
  Намаляване на времето, в което административния орган се произнася по издаване на удостоверение, разрешение, изменение на акт и т.н.
  Да се конкретизират по нормативен път във възможно най-висока степен случаите, когато е възможно предварително изпълнение на административните актове, при които обжалването не спира изпълнението.
  Намаляване на сроковете за съхранение на документация от страна на фирмите до 2 години.
  БТПП подкрепя всички усилия, насочени към намаление на регулаторната тежест, които са необходими за подобрение на условията на бизнес средата в България, и предлага горепосочените предложения да се вземат предвид при обсъждане на мерките, насочени към качествено административно обслужване.
   

  Линк

Назад