Практика на АС при БТПП 2000/2001

Добави в количка 13.30 лв - Добави доставка
 

В наличност: на касите на БТПП, гр. София, ул. Искър №9

Може да получите поръчаното от Вас издание чрез куриерска фирма SPEEDY или куриерска фирма ЕКОНТ.

Характеристика:     Автор: Славка Лесидренска,Любка Василева

                                  Страници: 368

                                  Корица: мека

                     Език: български

                                  Година: 2002

Подробно описание:Издаването на настоящия сборник представлява продъл­жение на една традиция периодично да се публикуват най-същес­твените становища по процесуални и материалноправни въпро­си, залегнали в решенията на Арбитражния съд при Българска­та търговско-промишлена палата. Подобно на предходни перио­ди, през които са публикувани сборници практика на АС при БТПП, динамиката на обществените процеси и законодателната ма­терия продължава да поставя многобройни и сложни правни въп­роси, отговор на които се дава в ежедневната практика на АС при БТПП. Чрез публикуването на тези от тях, които имат принципно значение, се създава възможност за по-добра ориентация на практикуващите юристи не само в процеса на подготовката и явяването им по арбитражни дела, но и в ежедневната им кон­султантска практика - при сключване и изпълнение на догово­ри, при преуреждане на правоотношения и други подобни, което предотвратява възникването на правни спорове или спомага за доброволното, извънсъдебно и извънарбитражно уреждане на та­кива спорове.

Несъмнено, публикуването на арбитражната практика иг­рае положителна роля и по отношение на законодателния про­цес, тъй като тя е показателна за резултатите от прилагане­то на нормативните актове и може да служи като отправна точка при изготвянето на предложения за отменяване, измене­ние и допълнение на тези актове по смисъла на чл. 17 от Закона за нормативните актове.