Клаузи за арбитраж по ускорени производства, препоръчани от БТПП

  1. “Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно неговия Правилник за ускорени производства.”

    ИЛИ
  1. “В случай на спор същият ще бъде отнесен за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата по реда на неговия Правилник за ускорени производства.”