Назад

Удължаване на срока за кандидатстване за безплатно обучение

За повишаване на дигиталните умения и експортни знания
В рамките на проект  DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) БТПП ще проведе квалификационно обучение, насочено към лица, които искат да повишат своите познания в сферата на експорта и дигиталните технологии.

Обучението представлява интерес за фирми, които имат експортна дейност, или планове да развият експортна дейност и желаят да обучат свои експерти, учащи в професионални гимназии, университети, клъстерни сдружения, иновативни центрове /инкубатори, акселератори/, работещи и безработни, които искат да подобрят своята квалификация.

Чрез обучението експортно-ориентираните фирми ще имат възможност да повишат квалификацията на своя персонал, а учащите се младежи, заетите и безработните ще придобият умения за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, които ще са им от полза за тяхната по-добра реализация на пазара на труда.

Пилотното обучение включва теоретична подготовка и учебна практика. Теоретичното обучение ще се проведе дистанционно чрез онлайн платформа и присъствено. След приключване на обучението и успешно преминаване на тест, участниците, покрили изискванията на учебната програма, ще имат възможност за тримесечен стаж в експортно-ориентирани фирми.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка. Участието в обучението е безплатно, а стажът в експортно-ориентираните фирми не се заплаща.

Двама от най-добре представителите се участници в обучението ще имат възможност да проведат своя стаж в чужбина. Единият стажант ще бъде изпратен в Гърция, а другият ще изкара своята практика в Турция. Всеки от тях ще получи стипендия от 2500 евро за покриване на разходите по пътуване, настаняване и дневни.

Изискванията към желаещите да участват в пилотното обучение са: владеене на английски език на ниво B1 от Общата европейска референтна езикова рамка; основни умения в работата с ИКТ технологии; базисни познания в областта на маркетинга и експортната търговия.

Броят на участниците, които ще имат възможност да се включат в пилотното обучение в България е 30. Оттук можете да свалите формуляра за кандидатстване. След като го попълните, моля да го изпратите на ел. поща projects3@bcci.bg, заедно с необходимия набор от допълнителни документи. Покана към участниците и подробна информация относно обучението и условията за кандидатстване можете да намерите на страницата на проекта.

Поради обявената грипна епидемия и преустановените учебни занятия, срокът за кандидатстване е удължен до 19 февруари 2020 г. Предвижда се теоретичното обучение да започне на 2 март 2020 г.

  


03.02.2020 г.
Назад