Назад

Становище на БТПП относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Предложението за увеличени правомощия на ГИТ нарушава основни принципи за разделението на компетентността в правото


Българската  търговско-промишлена  палата  изразява  следното  становище  по  законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда *:

БТПП не подкрепя текстовете на § 2 и § 3, с които се увеличават правомощията на ИА „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) относно контрол на забавени и неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения при прекратено трудово правоотношение. Предложението нарушава основни принципи за разделението на компетентността в правото. ГИТ има законови правомощия да следи само трудовото законодателство, а обезщетенията по Кодекса на труда попадат в сферата на гражданските правоотношения и определянето на техния размер и дължимост са в изключителната компетентност на съда.

Палатата не подкрепя § 5 на законопроекта - предложение за изменение на чл. 417 от ГПК,  защото разширява основанията за издаване на заповед за изпълнение, когато вземането се основава на влезли в сила предписания на органи на ГИТ за изплащане на забавени парични задължения по трудови правоотношения. Текстът разширява кръга на правомощията на Инспекцията по труда извън нормативно заложените й функции. Инспекцията по труда има законови правомощия да следи само трудовото законодателство, а обезщетенията по Кодекса на труда попадат в сферата на гражданските правоотношения, както беше отбелязано и по-горе. Определянето на размера и основанието за дължимо обезщетение са в изключителната компетентност на съдебните органи, поради което няма как то да бъде определено с акт на Инспекцията по труда, нито този акт да стане основание за незабавно производство по ГПК.

БТПП счита за неприемливи и предложенията за изменения в Търговския закон и в  Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, предложени в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта.

С пълния текст на становището на Палатата можете да се запознаете  ТУК

-----------------
* Внесен от н. п. Диана Йорданова и група народни представители

 


20.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад