Препоръчителна клауза за медиация

Въвеждането на нови, по-модерни способи за приятелско разрешаване на спорове е част от задачите, по които АС при БТПП работи през последните години. През 1999 г. бе приет правилник за Помирение по примера на МТК – Париж.

От 2005 г. към АС при БТПП действа Център за медиация. Целите, които се поставят с неговото създаване са разрешаването на спорове и преодоляването на конфликти чрез медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, както и обучението на кадри за работа като посредници и помирители.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА КЛАУЗА ЗА МЕДИАЦИЯ
“Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани чрез медиация, провеждана от медиатор към Центъра за медиация към Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговите Устав и Правила за медиация.”