Въведение

 

СЪЗДАВАНЕ
Арбитражният съд при БТПП е институция с дългогодишна традиция в областта на разрешаване на правни спорове.

Той е приемник на търговския арбитраж, учреден в системата на БТПП още в края на 19 век (1897 г.), функционирал до Втората световна война.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
След неговото официално преучредяване през 1953 г. АС при БТПП (първоначално наричан “Външнотърговска арбитражна комисия”) за кратко време се утвърждава като една от най-влиятелните правораздавателни институции в Република България, чиято правна практика се ползва с авторитет сред представителите на стопанската дейност и правната професия.

Московската конвенция от 1972 г. значително разширява задължителната компетентност на АС при БТПП, при което в тази компетентност се включват всички спорове с международен елемент между стопански организации със седалище в страните – членки на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ). Като компетентен се определя арбитражният съд в държавата, където е седалището на ответника. Наред с това АС при БТПП действа като доброволен международен арбитражен съд по отношение на спорове между български стопански организации и дружества от страни извън системата на СИВ.

РАЗВИТИЕ
По инициатива на БТПП и АС при нея и най-вече благодарение на лична заслуга на проф. д-р Сталев през 1988 г. е изработен и приет Законът за международния търговски арбитраж /ЗМТА/, който отблизо следва Закона – Модел на УНСИТРАЛ за международен търговски арбитраж.

Обществено-икономическите промени в България, които започнаха през 1989 г., доведоха до поредица от законодателни изменения, чрез които разрешаването на спорове чрез арбитраж по принцип бе допуснато като алтернатива на правораздаването на държавните съдилища.

РАЗШИРЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА
Като резултат на адекватен и навременен отклик на новите условия АС при БТПП прие нов Устав и Правилник, приложими, както по международни, така и по вътрешни спорове. Неарбитрируеми остават само споровете относно вещни права върху недвижими имоти, за издръжка или за права, произтичащи от индивидуално трудово правоотношение, както и неимуществените и семейноправни спорове. При новите условия АС при БТПП затвърди позицията си на най-важната арбитражна институция в България, ползваща се с доверие благодарение на високо професионалната си дейност в областта на разрешаването на правни спорове. АС при БТПП решава между 250 и 300 спора годишно – както международни, така и вътрешни. 82% от вътрешните дела се разглеждат в 9-месечен срок, а 66% от международните дела се разглеждат в срок до 12 месеца. Същевременно Арбитражният съд е активно ангажиран в усъвършенстване на законодателството в областта на арбитража. С активното участие на ръководството на АС при БТПП са разработени и приети изменения и допълнения на Закона за международния търговски арбитраж, вследствие на което той стана напълно съвместим с международните стандарти, а арбитражните решения придобиха висока степен на стабилност – понастоящем те подлежат на едноинстанционен преглед от Върховния касационен съд на Република България, подобно на решенията по швейцарското право.

От 01.01.2005 г. е приет и се прилага Правилник за ускорени производства. Този правилник създава възможност за по-експедитивно и евтино разглеждане на арбитражни дела и е особено подходящ за разрешаване на спорове с ниска цена.

От началото на 2002 година беше въведена програма за електронно обработване на делата, която впоследствие беше усъвършенствана. Към настоящия момент цялата информация по делата (искова молба, отговор, приложени писмени доказателства, изявления на страните в хода на производството, протоколи и актове на решаващите органи) се качва на електронен носител. Тази информация може да се ползва от страните по делата и техните представители, арбитрите и вещите лица online, посредством генерирани за всяко отделно дело пароли. Т.е. 80-90 % от работата по делата вече се извършва по електронен път. Това създава сериозни облекчения за участниците в арбитражния процес, премахва необходимостта от постоянно ползване на книжните досиета и създаването на резервни такива. Създадена е възможност за размяна на изявления, съобщения и всякакви книжа по делата по електронен път.

С изменение на Правилника на АС при БТПП от 2008 г. на разменена по електронен път кореспонденция беше придадено качеството на доказателствено средство в производствата пред АС при БТПП, с което се създава възможност за установяване истината по процесните отношения при съвременните условия на обмен на информация.

Стремим се чрез съхраняване на традиции и постижения и използвайки световния опит, АС при БТПП да се превърне в удобно място за разрешаване на търговски спорове по бърз, евтин и модерен начин.

В резултат на непрестанното усъвършенстване и модернизиране на дейността на АС при БТПП през последните години броят на разглежданите дела е рязко увеличен. При около 130 – 160 дела в началото на века, през последните четири-пет години броят на делата се движи между 700 и 800 годишно.

Преобладаващата част от вътрешните дела (над 75%) приключват с окончателен акт в едногодишен срок, а за международните (по разбираеми причини) този срок е година и половина.

За повече информация можете да ни потърсите на адрес:

България
София 1058
ул. Искър 9 - Арбитражен съд при БТПП
стая 207 - Секретариат на АС при БТПП
Е-mail: acourt@bcci.bg
тел.: (02) 8117 560, 8117 559
факс: (02) 987 32 09