Факти и цифри за АС при БТПП

За последните 10 години в Арбитражния съд са разгледани стотици международни и хиляди вътрешни арбитражни дела. От тях 60% са приключени в кратки срокове - от 6 до 9 месеца от датата на постъпване в АС. Броят на отменените решения по реда на чл. 47 от Закона за международния търговски арбитраж е значително по-малък от 1% от броя на делата, по които са постановени решения. Размерът на исковите суми е от порядъка на стотици милиони лева годишно.