Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME

Българска търговско-промишлена палата в сътрудничество с Кофас България, издава удостоверения на най-успешните малки и средни предприятия в  България - Excellent SME. Палатата има изключителното право да предлага тази услуга на територията на България.

Excellent SME е електронен бизнес сертификат. Сертификатът е идеална възможност за позициониране на компаниите сред най-сигурните и устойчиви компании в България.

Основната цел на сертификата е да промотира успешни средни и малки предприятия, стабилния и сигурен бизнес, добрите бизнес практики, както и да увеличи прозрачността на пазарите. Също така ще помогне на клиентите и бизнес партньорите да снижат финансовите и другите рискове при сключване на бизнес споразумения.

 

КАКВО Е EXCELLENT SME?

Excellent SME e електронен сертификат. Предоставя се на малки и средни предприятия и удостоверява тяхната успешност чрез оригинален печат на интернет страницата на сертифицираната компания.

Сертификатът позволява на местните и международни бизнес партньори да докажат своето съществуване, да идентифицират своя уебсайт и да подсигурят своята видимост и добра репутация в търговско и финансово отношение.

Основа за сертифициране е комплексната оценка на компанията, извършена от Кофас, която бива обобщена под формата на кредитен доклад.

Компанията бива подложена на ежедневен мониторинг чрез проверка и наблюдение на събитията, които биха могли да окажат влияние върху икономическото и финансово състояние на компанията и способността и да изпълнява своите търговски задължения към бизнес партньорите.

 

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ СЕРТИФИКАТ  EXCELLENT SME?

Българската търговско-промишлена палата издава Excellent SME сертификат след получаване на потвърждение за ниския търговски риск на компанията (кредитна оценка минимум 6), отразен в кредитния доклад на Кофас при кандидатстването за сертификат.

Процесът на селектиране и сертифициране се състои от няколко стъпки:

  • Компанията да се класифицира като МСП според критериите посочени в Закона за МСП, както и оборот над 50 000 лв. на годишна база.
  • Анализ на търговския риск, извършен от Кофас. Одобрени ще бъдат само онези компании, които получат кредитна оценка минимум 6. Тази оценка отразява вероятността компанията да изпадне в несъстоятелност в краткосрочен хоризонт (12 месеца) по скала от 0 (несъстоятелност) до 10 (нулев риск).
  • Инсталиране на печата и сертификата на Вашата уеб страница. Ако компанията не разполага със собствен сайт, има възможност чрез сертификата да се сдобие безплатно с верифицирана страница в уеб пространството.

 

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ EXCELLENT SME ?

Вашите ползи:

  • Явно демонстриране на добрата кредитна оценка
  • По-голяма надеждност на компанията в очите на клиентите и бизнес партньорите
  • Технологична защита от копиране на печата на неоторизиран уебсайт
  • Проактивна защита от имитации и “phishing”(кражба на информация)

Ползи за Вашите бизнес партньори:

  • По-малък бизнес риск
  • По-силно доверие в търговския партньор
  • По-лесни, по-бързи и по-малко рискови бизнес решения

 

ЦЕНИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА EXCELLENT SME

Цената на сертификата или годишните разходи за използването на информационните технологии, кредитните доклади и постоянния мониторинг възлизат на левовата равностойност на 197 евро без ДДС, ако сте член на БТПП или 297 евро без ДДС, ако не сте член на БТПП. Валидността на сертификата е 1 година.

 

За допълнителна информация тел: 02 821 37 35 и e-mail: excellentsme@bcci.bg.

Можете да посетите сайта на МСП сертификата за отличие www.excellentsme.com.

За кандидатстване за сертификат ЕXCELLENT SME моля изпратете попълнена регистрационна форма на e-mail: excellentsme@bcci.bg.

Брошура.