Обща информация

Евроклубът към БТПП е създаден по инициатива на Enterprise Europe Network с финансовата помощ на Европейската комисия и дейността му датира от 2000 г. Почетни основатели на клуба бяха посланиците на страните-членки и страните- кандидатки на ЕС.
 
Членове на Евроклуба са експортно ориентирани фирми, работещи основно с Европейския съюз, представители на браншови организации и НПО, подкрепящи бизнеса, дипломати и политици, ангажирани с въпросите, свързани с ЕС, както и журналисти от всички национални и регионални медии.
 
Евроклубът активно подкрепяше процеса на присъединяване на България към ЕС и интегрирането на българския бизнес във Вътрешния пазар на ЕС като организира семинари, кръгли маси и дебати по въпроси, свързани с ЕС, както и много информационни и комуникационни мероприятия. Евроклубът има национално покритие и членството в него е безплатно. Членовете му наброяват повече от 700.
 
Евроклубът е ефективен инструмент за запознаване на членовете на БТПП и бизнес общността като цяло с предизвикателствата и възможностите, които се откриват пред малките и средни предприятия в разширения ЕС, като по този начин допринася за успешната интеграция на местните предприемачи на Вътрешния пазар на ЕС и за прозрачността на процеса на присъединяване.
 
Евроклубът е успешно средство за получаване на обратна връзка от бизнеса към Европейската комисия. На Евроклуба на едно място се срещат представители на бизнеса, на структурите на ЕС и политици, които допринасят за неформални дискусии, обмяна на опит и идеи по актуални въпроси, както и за изясняването на съществуващите бариери и пречки на единния пазар пред предприемачите.
 
Ролята на Евроклуба е високо оценена от Европейската комисия и той бе включен в редовния доклад за най-добри национални практики, както и в годишния доклад на Главна Дирекция "Предприятия". Информация за дейността на клуба е поместена в рубриката "Най-добри практитки" на уеб страницата на ГД "Предприятия" на Европейската комисия.
 
Европалати също оцени Евроклуба като един от най-успешните инструменти за за присъдиняване към ЕС и го включи в брошурата си "Пътят към Европа".