Етични правила за поведение на арбитрите

ПРЕАМБЮЛ

Настоящите етични правила за поведение на арбитрите (“Етични правила”) се прилагат по отношение на арбитрите на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (“АС при БТПП”). Те са предназначени да подпомагат професионализма и качеството на работата на арбитрите; да утвърждават принципа за справедливост и безпристрастност на арбитражния процес; да издигат общественото доверие в арбитражния способ за разрешаване на правни спорове и на АС при БТПП като водеща арбитражна институция в Република България. Етичните правила имат за цел установяването на еднообразно подобаващо поведение на арбитрите в процеса на разглеждане и решаване на арбитражните дела; дават стандарти за поведението им в обществото и личното им поведение, като създават рамка за очакванията на страните, които се обръщат към АС при БТПП за защита на своите права, към поведението на арбитрите.

РАЗДЕЛ І
Основни положения

Чл. 1. (1) При осъществяване на дейността си арбитрите са независими и са длъжни да действат честно и безпристрастно, като се подчиняват единствено на Конституцията, международните договори, по които Република България е страна, законите и нормите на справедливостта.

(2) Арбитрите спазват правилата за поведение в професионалната си дейност, в обществените си прояви и в личния си живот.

(3) Недопустимо е арбитър да има какъвто и да е личен интерес от изхода на делата, в разглеждането и решаването на които участва.

Чл. 2. За избягване на всякакви съмнения относно наличието на независимост и безпристрастие на арбитъра, респ. липсата у него на интерес от изхода на делото, не се допуска:

 1. участие като арбитър на лице, което е страна по делото, представител на страна по делото, однина на страна по делото или на нейни представители; не се допуска участие като арбитър в случаите, както и когато представител на една от страните и арбитър работят в едно и също адвокатско дружество или друга форма на сдружаване на адвокати;
 2. участие на арбитри, които помежду си са свързани с родствени връзки;
 3. участие на арбитри, които са давали преди назначаването си правни съвети на страна по делото във връзка с правоотношенията, които изцяло или отчасти са предмет на делото;
 4. участие на арбитри, които са били свидетели, частни оценители или експерти;
 5. участие на арбитри, които имат общи права, общи задължения или други общи интереси (обща работа по трудови или консултантски правоотношения) със страна по делото или нейни представители;
 6. несъвместимо е арбитрите да влизат в отношения със страните по делата.

РАЗДЕЛ ІІ
Правила за професионално поведение на арбитрите

Чл. 3. (1) При приемането на избора или на назначаването си арбитрите са длъжни да разкрият всички обстоятелства, които при една добросъвестна и обективна преценка биха могли да предизвикат съмнения относно тяхната независимост и безпристрастие.

(2) Арбитрите имат задължението по предходната алинея и в случаите, когато обстоятелствата, които могат да породят съмнение относно тяхната независимост и безпристрастие настъпят след избора/назначаването им като арбитри.

(3) При приемане на мандата, а така също и при последващо възникване на обстоятелства, свързани с независимостта и безпристрастието на арбитрите, те попълват декларация за независимост и безпристрастие, която се довежда до знанието на страните по делото.

(4) Нарушаването на задълженията по този член се квалифицира като неспазване на Етичните правила, дори когато недекларираните обстоятелства не обосновават отвод на арбитъра.

Чл. 4. Арбитрите приемат избора на страните или служебно назначаване, само ако са сигурни, че отговарят на следните изисквания и са налице следните условия:

 • независими са и са способни да изпълнят задълженията си безпристрастно;
 • разполагат с познанията, опита и компетентността, необходими за разрешаването на спорните въпроси;
 • разполагат с възможност и достатъчно време, за да може делото, съобразно конкретните му особености, да се разгледа в рамките на предвидените с Правилника на АС при БТПП срокове.

Чл. 5. (1) В хода на арбитражното производство арбитрите са длъжни да третират насрещните страни по спора като равнопоставени и да проявяват еднакво поведение към тях. Арбитрите следва да се въздържат от всякакви думи или действия, които биха могли да породят съмнение относно тяхната независимост или безпристрастие.

(2) Арбитрите следва да са търпеливи и да се отнасят към страните, техните представители, към свидетелите и към другите участници в производството любезно и с подобаващ респект.

(3) По време на разглеждане на делото и преди постановяване на акт, с който производството по делото приключва, арбитрите следва да се въздържат от всякакви форми на контакт със страните по делото или техните представители, които биха могли да породят разумно съмнение относно тяхната независимост и безпристрастие.

(4) Арбитрите дължат на колегите си – арбитри, на секретарите и другите служители в АС при БТПП разбиране и уважение, и са длъжни да се въздържат от безпринципни критики и неуместни лични оценки.

(5) Арбитрите следва добросъвестно да изпълняват служебните си задължения, като полагат необходимото за спазване на принципа за бързина на арбитражното производство.

Чл. 6. Недопустимо е арбитрите да приемат (директно и индиректно) каквито и да е облаги (подаръци, услуги, гостоприемство, ангажиране по други дела, ангажиране за работа, услуги или консултации на техни близки и всякакви други подобни) от страна по делото, нейни представители, включително и индиректно – чрез трети лица.

Чл. 7. Арбитрите не бива да допускат какъвто и да е външен натиск, страх от критика или друга форма на интерес или притеснение да повлияват върху оформяне на становището им по въпросите, по които се произнасят в хода на делото, и при постановяване на крайния акт на производството.

Чл. 8. (1) Арбитрите са длъжни да не разгласяват по какъвто и да било начин информация, която им е станала известна във връзка с разглеждането и решаването на делата и да пазят търговските тайни на страните.

(2) Арбитрите са длъжни да пазят в тайна обсъжданията на членовете на решаващия орган по всякакви въпроси, свързани с делото.

Чл. 9. Освен в случаите предвидени от закон, не се допуска арбитрите, включени в листите на АС при БТПП, да участват в каквото и да е качество в производства, в рамките на които се разглеждат отводи на арбитри по дела на АС при БТПП или се атакуват актове на АС при БТПП. Не се допуска даването на мнения и консултации по каквито и да е въпроси, свързани с такива производства.

Чл. 10. Не се допуска участие на арбитри, вписани в листите на АС при БТПП да участват като арбитри в други институционни арбитражи с обща компетентност на територията на Република България.

РАЗДЕЛ ІІІ
Правила за лично поведение на арбитрите

Чл. 11. Личният облик на арбитъра е част от обществената представа за правораздавателната институция, във връзка с което арбитърът:

 1. доброволно приема ограничения в личния си обществен статус;
 2. не допуска непристойно поведение в личния си живот и обществените си прояви;
 3. съобразява външния си вид с изискванията за престижа на професията.
 4. не използва името и авторитета на АС при БТПП за задоволяване на свои собствени интереси или интереси на свои близки;
 5. не приема лично или чрез другиго услуги, подаръци, заеми и др., които могат да предизвикат съмнение в неговата почтеност.

РАЗДЕЛ ІV
Правила за поведение в общественото пространство

Чл. 12. Арбитърът може да съдейства за усъвършенстването на правния ред и подобряването на правната среда в Република България чрез изразяване на становища и участие в дискусии, свързани с промени в законодателството; изнасяне на лекции, публикуване на общо популярни и научни трудове, участие в радио и телевизионни предавания и други, при което следи за спазване на настоящите правила.

Чл. 13. В отношенията си с публичноправни органи и институции, с неправителствени организации и медиите арбитърът:

 1. се ръководи от критерии за разумност и чувство на отговорност;
 2. спазва принципа за поверителност на арбитражното производство и не обсъжда висящи и приключени арбитражни дела на АС при БТПП;
 3. във всички случаи съдейства за издигане на престижа на АС при БТПП.

Чл. 14. Нарушаването на настоящите правила (в зависимост от тежестта на конкретното нарушение) може да доведе до заличаване на арбитъра от листите на АС при БТПП.

Настоящите Етични правила са приети с Решение на Общото събрание на арбитражните колегии от 23.02.2005 година.