Цветан Симеонов - Автобиография

Цветан СИМЕОНОВ
Председател на Управителния съвет на БТПП
(от 17 юни 2009)
ТЕЛЕФОН (02) 987 78 26
ОБРАЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКО
Магистър по право
СУ Климент Охридски
1975 - 1980
СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ 1. Гражданско право:
 • Международната продажба на стоки по правото на Великобритания, САЩ, Австралия, Нова Зеландия – СУ “Климент Охридски” – 1,5 год.
 • Международен арбитраж
 • Патентно право

2. Трудово право и социални отношения в Международен ц-р на МОТ в Торино

ЕЗИЦИ английски, руски, испански
ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 17 юни 2009:
Председател на Управителния съвет на БТПП
юни 1999 - 17юни 2009
Заместник председател на БТПП
1993 – 1999:
Главен секретар на БТПП
1992 – 1993:
Главен експерт – н-к Търговски регистър в БТПП
1986 – 1992:
Юрисконсулт и Главен специалист в БТПП
1981 – 1986:
Юрист – Специалист в БТПП
1980 – 1981:
Стажант – юрист в Софийски Районен Съд
ВЪНШНИ УЧАСТИЯ
 • Делегат и член на делегацията на работодателите на РБългария към Международната организация на труда, Женева от 1983 г.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 2003 г.
 • Член на Борда на директорите на Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ)– от 2004 г.
 • Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата от 1994 г.
 • Заместник-председател на Президиума на Арбитражния съд при БТПП от 2004 г. до 2009 г.
 • Член на Националния съвет за тристранно сътрудничество към МС
 • Член на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС
 • Член на Комисията по социални последици от преструктурирането и от приватизацията към НСТС
 • Участва в Съвета за икономически растеж към МС – 2002 г.
 • Член на Националния съвет по условия на труд към МТСП от 1997 г.
 • Член на Столичния съвет за тристранно сътрудничество от 2004 г.
 • Член на Съвет по акредитация към ИА “Българска служба по акредитация” към Министерство на икономиката от 1998 г.
 • Член на Съвета по стандартизация към Български институт по стандартизация (чл. 5в, ал. 5 от Закона за националната стандартизация) от 2003 г.
 • Член на Консултативния съвет на Софийска стокова борса от 1998 г.
 • Член на Консултативния съвет по европейска интеграция към МИ - 2004 г.
 • Председател на сдружение GS1 България от 2004 г.
 • Член на Борда директорите на Бизнес Съвета на Органзиацията за черноморско икономическо сътрудничество (БС ЧИС) – 2009 г.
 • Председател на Асоциацията на балканските търговски палати – АВС – 2011 г.
 • Член на Консултативния съвет за насърчаване на малките и средни предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма от 2010 г.
 • Член на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС към Министъра по управление на средствата от ЕС от 2011 г.
 • Член на Националния съвет по трудова миграция (НСТМ) към Министъра на труда и социалната политика от 2010 г.
 • Член на Направляващия съвет за координация на изпълнението на договорите по операция „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) към МТСП от 2010 г.
 • Член на Работната група за подпомагане на екипа на Проект BG051PO001/3.3-05 "Наука и бизнес" от обхвата на Приоритетна ос 3 от ОП "РЧР" - Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика основана на знание" и област на интервенция 3.3. "Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса" към МОМН. Член на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността към МВР