ПРАВИЛНИК за единната система на БТПП и РТПП/К

ПРАВИЛНИК за единната система на Българската търговско-промишлена палата и Регионалните палати (камари) и за съвместните им дейности

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1.
Правилникът регламентира реда за приемането, правата и задълженията на регионалните палати (камари) в единната система на Българската търговско-промишлена палата (наричана по-нататък БТПП).

РАЗДЕЛ ІІ
РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ В ЕДИННАТА СИСТЕМА

Член 2.
(1) Кандидатстващото за приемане в единната система сдружение трябва да отговаря на следните изисквания:

  (а) да е регистрирано и да отговаря на изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  (б) в регистрираното му седалище да няма регистрирана палата (камара) от единната система;
  (в) фирмата му задължително да съдържа наименованието "търговско-промишлена палата (камара)";
  (г) членовете му, които съгласно неговия устав имат право на участие в управлението му да са не по-малко от сто, да са с място на регистрация в седалището на кандидатстващото сдружение и да са икономически активни субекти;
  (д) в устава му да са поставени цели и задачи аналогични с тези на единната система;
  (е) определеният и събиран от него годишен членски внос да е в размер най-малко 100.00 (сто) лева;
  (ж) цените на предлаганите от него услуги да се различават с не повече от 20 % от определените цени за единната система;
  (з) да заявява, че ще спазва в своята дейност Кодекса по етика в стопанската дейност, съгласно изискването на чл.17, т. 4 от Устава на БТПП.

(2) На посочените в предходната алинея критерии сдружението, кандидатстващо за единната система трябва да е отговаряло непрекъснато най-малко три години, считано от датата на получаването в БТПП на молбата за приемане.

Член 3.
(1) Обстоятелствата, посочени в чл. 2, ал. 2 се установяват от комисия, предложена от Съвета на председателите и одобрена от Изпълнителния съвет на БТПП.
(2) Правилата за работа на комисията по предходната алинея се предлагат от Съвета на председателите и се утвърждават от съответните управителни органи на БТПП.
(3) За обстоятелствата по ал. 1 комисията издава атестат.

Член 4.
(1) Изпълнителният съвет на БТПП не по-рано от изтичането на 3-годишния срок по чл. 2, ал. 2 разглежда представената от кандидатстващото за единната система сдружение писмена молба с приложени към нея устав и решение за съдебна регистрация и писмения атестат на комисията по чл. 3, ал. 2.
(2) Изпълнителният съвет приема решение за уважаване на молбата по целесъобразност, при условие, че са спазени всички посочени в чл. 2 критерии и при наличие на положителен атестат на комисията по чл. 3, ал. 2.

Член 5. Решението на Изпълнителния съвет по чл.4, ал.2 може да се обжалва пред Управителния съвет на БТПП, който се произнася на първото следващо заседание.

Член 6. Сдружение, което не отговаря на изискванията на чл.3 и не се приема в единната система може да бъде прието за пряк член на БТПП, или на регионална палата (камара) ако има отправена молба за това или след двустранно съгласуване да се регистрира като клон на БТПП, или на регионална палата (камара), чието седалище е в съседен регион.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЛАТИ (КАМАРИ)

Член 7. Регионалните палати (камари), приети в системата на БТПП се ползват от всички права и задължения на преки членове-юридически лица, съгласно Устава на БТПП.

Член 8. Регионалните палати (камари) имат право:

  (а) на глас, упражнен чрез председателите си в управителните органи на БТПП;
  (б) да извършват предоставени им от БТПП дейности на основата на писмен договор;
  (в) да получават информация от БТПП и да участват в провежданите от нея инициативи и мероприятия, които представляват интерес за членовете на регионалната палата (камара);
  (г) да участват в образуването и изразходването на общи целеви фондове;
  (д) при възможност от БТПП да получават помощ и съдействие от нея при извършваната от тях дейност;
  (е) да участват в подготовката и изпълнението на програмата на БТПП.


Член 9.
(1) Регионална палата (камара), приета в единната система трябва да отговаря постоянно на критериите, посочени в чл. 2, ал. 1, както и на следните изисквания:

  (а) логото й да е изпълнено в син цвят и да се поставя в елипса, образувана от 28 сини звезди, която е общ елемент в логото на единната система;
  (б) наименованието й, отпечатвано върху бланки и визитни картички да е в син цвят;
  (в) знамето й да е синьо;
  (г) при извършваните дейности да спазва утвърдените от Устава и правилниците на БТПП принципи и да работи за укрепване единството на системата;
  (д) да изпълнява решенията на Съвета на председателите и на органите за управление на БТПП;
  (е) за предоставените й дейности по договорите с БТПП да използва печата на БТПП, като прилага утвърдените от управителните органи на БТПП тарифи, както и преференциалните цени от тези тарифи за легитимираните членове на БТПП и на всички регионални палати (камари);
  (ж) да представя при поискване от БТПП необходимата информация за членовете си от региона, за годишните си програми и отчети, данни за финансовото и организационното си състояние, становище по определени въпроси;
  (з) да предоставя информация на Изпълнителния съвет на БТПП за предстоящите заседания на управителните си органи;
  (и) да съдейства на БТПП за провежданите от нея инициативи и мероприятия;

(2) Регионалните палати (камари) и БТПП поддържат единен регистър на всички техни преки и асоциирани членове, който се организира и води в БТПП с пряк on-line достъп до него от оторозираните служители на БТПП, вкл. и тези с месторабота в регионалната палата (камара).

Член 10.
(1) Ако регионалната палата (камара) не изпълнява определените в предходния член задължения, тя може да бъде изключена от системата на БТПП с решение на Изпълнителния съвет на БТПП, след изслушване становището на Съвета на председателите при БТПП.
(2) Решението по предходната алинея може да се обжалва пред Управителния съвет на БТПП, който се произнася на първото си следващо заседание.
(3) С решението по ал.1 може да бъде прекратено и членството в БТПП, ако са налице и нарушенията по чл.17 от Устава на БТПП.

РАЗДЕЛ ІV
УЧАСТИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЛАТИ (КАМАРИ) В УПРАВЛЕНИЕТО НА БТПП

Член 11. Председателите на приетите по реда на чл.4 регионални търговско-промишлени палати (камари) се номинират за членове на Управителния съвет на БТПП, при условията на чл. 12 от Устава на БТПП.

Член 12. При изключване на регионалната палата (камара) от системата на БТПП по реда на чл.10, ал.1, нейният председател автоматично отпада от състава на Управителния съвет на БТПП.

Член 13. Ако в течение на мандат на Управителния съвет на БТПП се избере нов председател на регионална палата (камара) смененият председател автоматично отпада от състава на Управителния съвет на БТПП, а избраният председател се номинира, респ.-избира за член на Управителния съвет на БТПП на проведеното от последната следващо общо събрание.

РАЗДЕЛ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14.
(1) Съществуващите към изменението от 4 март 2003 година регионални палати (камари) от единната система, които не отговарят на критериите по чл. 2 се задължават в срок от три години от изменението да приведат дейността си в съответствие с тези изисквания.
(2) След изтичането на срока по предходната алинея комисията по чл. 3, ал. 1 атестира тези регионални палати (камари) и при отрицателен атестат го предоставя на Съвета на председателите за решение.
(3) Съветът на председателите след обсъждане на атестата, представен по реда на предходната алинея предлага на Изпълнителния съвет на БТПП решение за изключване, или за предложение по чл. 6.

Член 15. Този правилник е приет на основание чл. 25, ал.1, т.6 от Устава на БТПП на заседание на Управителния съвет на БТПП състояло се на 27 юни 2000 г. и е в сила от 1 юли 2000 г.. Изменен и допълнен от Изпълнителния съвет на БТПП в заседанието му на 4 март 2003 год. на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с решение 1.2. по т. 4 от заседанието на Управителния съвет на БТПП, проведено на 14 май 2002 год.. Приетите от Изпълнителния съвет на БТПП на 4 март 2003 г. изменения и допълнения на Правилника са утвърдени от Управителния съвет на БТПП на 27 март 2003 год. на основание чл. 25, ал. 1, т. 10 от Устава на БТПП.