ПРАВИЛНИК на Съвета на председателите

ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1.
(1) Съветът на председателите (наричан по-нататък "Съвет/а/ът") осъществява своята дейност на основание чл. 30 и чл. 31 от Устава на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
(2) В своята дейност Съветът се ръководи от Устава на БТПП и работи в съответствие с този правилник.

II. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА

Член 2. Съветът на председателите приема решения по въпросите, определени в чл. 31 от Устава на БТПП, относно:

  1. единството на системата на Българските търговско-промишлени палати;
  2. договорните взаимоотношения между БТПП и регионалните търговско-промишлени палати (камари) при извършване на съвместната им дейност;
  3. съвместни фондове между БТПП и регионалните търговско-промишлени палати (камари) за финансиране на целеви програми и дейности;
  4. единната политика по цените на предлаганите от БТПП и регионалните търговско-промишлени палати (камари) услуги извън тези по т. 2 (колективно договаряне минимум-максимум);
  5. годишните програми за дейността на регионалните търговско-промишлени палати (камари) и на БТПП;
  6. типичните стопански проблеми на членовете на БТПП и регионалните търговско-промишлени палати (камари) и проекто-предложения до държавните органи за отстраняване на тези проблеми;
  7. съответствието на уставите на регионалните търговско-промишлени палати (камари) с този на БТПП;
  8. съгласуваност между наименованията, емблемите, печатите и знамената на БТПП и на регионалните търговско-промишлени палати (камари);
  9. участието на представители на БТПП в заседанията на управителните органи на регионалните търговско-промишлени палати (камари). Регионалните търговско-промишлени палати (камари) следва своевременно да уведомяват БТПП и изпращат покани и материали за участие в управителните им органи;
  10. критериите за годишни награди на председател и палата от единната система на Българските търговско-промишлени палати и номинират три предложения до председателя на БТПП.

III. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Член 3.
(1) Съветът заседава най-малко един път на всеки три месеца . Съветът заседава в София, освен ако по предложение на член се приеме решение заседанието да се проведе в седалище на регионална палата (камара).
(2) Мястото и дневният ред за всяко следващо заседание се предлагат за обсъждане на предшестващото заседание на Съвета или се определят най-късно с поканата по ал. 6.
(3) Председател на Съвета е председателят на палатата (камарата), в чието седалище се провежда заседанието. Председателят на Съвета изпълнява тази функция до деня на поканата по ал. 6, ако се променя мястото на заседанието на следващия Съвет.
(4) Редовните заседания на Съвета се свикват от неговия председател и от председателя на БТПП.
(5) Извънредни заседания на Съвета се свикват по искане на председателя или зам. председателя/ите на БТПП, или на 1/3 от членовете на Съвета.
(6) Секретариатът на БТПП, в изпълнение на разпореждане на председателя на БТПП и избрания председател на Съвета, уведомява членовете на Съвета не по-късно от седем дни преди заседанието за мястото, часа и дневния ред на следващото заседание.
(7) Членовете на Съвета изпращат на останалите членове и в Секретариата на БТПП своите материали и проекти за решения по въпроси от дневния ред не по-късно от три дни преди деня на заседанието. Материалите за предстоящо заседание се качват в интернет сайта на БТПП, като всеки член на Съвета получава парола за достъп.
(8) Председателят на Съвета организира провеждане на заседанието, както и съпътстващи го мероприятия – срещи, дискусии, презентации и пр. в регионалната търговско-промишлена палата (камара) във връзка със зала, посрещане, изпращане на гости, условия за работа на секретариата на заседанието, организиране на посещение във фирма и/или регионална институция и други.

Член 4.
(1) Заседанията на Съвета се ръководят от неговия председател. В случаите на провеждане на заседание в седалището на регионална палата (камара), то се ръководи от председателя на Съвета и от председателя на БТПП.
(2) Член на Съвета може да участва в заседанията чрез друго лице, ако последното е вписано като представител в съдебния регистър по отношение на съответната палата (камара). Заседанията са редовни ако в тях участват не по-малко от половината плюс един от членовете му, респ. заместващите лица. При липса на кворум заседанието се отлага с половин час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред , и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.
(3) Членовете на Съвета участват в заседанията лично или чрез лица с права по предходната алинея. Писмено упълномощени представители на регионалните палати (камари) могат да участват в заседания на Съвета със съвещателен глас при единодушно съгласие на членовете на Съвета.
(4) Съветът приема решения за сигнализиране на Управителния съвет на съответната регионална търговско-промишлена палата (камара) при системни отсъствия от заседанията на Съвета на нейния председател, и/или обръща внимание на последния за нередовното му участие.

Член 5.
(1) На заседанията на Съвета в регионална търговско-промишлена палата (камара) съответният председател предоставя на членовете на Съвета писмена и устна информация за организационната дейност на палатата(камарата) и състоянието на членския й състав.
(2) На заседанията на Съвета в регионалната търговско-промишлена палата (камара) съответният председател може да организира среща с членовете на Управителния съвет на палатата(камарата).

Член 6.
(1) Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинствоот присъстващите членове. Неприсъстващите членове могат да се присъединят към решенията с писмени изявления на лицата по чл.4, ал.2.
(2) Приетите решения са задължителни за всички членове на Съвета, независимо дали те са присъствали на съответното заседание.

Член 7. За всяко заседание на Съвета се води протокол от Секретариата на БТПП. Протоколът се изпраща от Секретариата по електронна поща или факс до членовете на Съвета.