Съвместна декларация относно основните насоки за промени в Кодекса на труда

Съвместната декларация по Насоките за промени в Кодекса на труда,
подкрепена от участвалите в организираното на 04.04.2000 г. от БТПП обсъждане
е изпратена на 6 април до Министър-председателя на Р България - г-н Иван Костов
 

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА(БТПП), РЕГИОНАЛНИТЕ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ и БРАНШОВИТЕ СЪЮЗИ

 

Ние, представителите на Регионалните търговско-промишлени палати от системата на БТПП, на Браншовите организации - членове на Съвета на Браншовите организации при БТПП и на останалите организации - участници в организираното в Националния дворец на културата от БТПП на 4 април т. г. обсъждане на предлаганите от Изпълнителната власт Основни насоки за изменения в Кодекса на труда (КТ)

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

 1. ПОДКРЕПЯМЕ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ПРОМЕНИ В КТ:
  1. Кодифициране в КТ на критериите за признаване на синдикалните и работодателските организации за представителни и въвеждане на законово изискване за периодична проверка на тяхната представителност;
  2. Ограничаване на задължителността на колективните трудови договори при структурни промени в собствеността;
  3. Либерализиране на режима на уволнение, с предоставяне на по-големи възможности за работодателя да прекратява безсрочните трудови догово-ри;
  4. По-широки възможности за работодателя за промени в разпределението на работното време;
  5. Усъвършенстване на правния режим на ненормирания работен ден;
  6. Регламентация на колективното трудово договаряне на браншово и от-раслово, на национално и териториално равнище.
 1. ПРЕДЛАГАМЕ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ, ПОРАДИ КОНСТАТИРАНИ:
  1. Вътрешна несъвместимост:
  • засилване на ролята на колективното преговаряне и тристранното сътрудничество и самостоятелността на работодателя в трудовите отношения;
  • укрепване на закрилната функция на КТ за работниците и служителите и участието им в управлението на предприятието и др.
  1. Непоследователност, напр. уреждане в КТ на правното положение, състав и функции на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и приемане на нов Закон за икономически и социален съвет, който създава орган напълно изместващ и заменящ НСТС.
 1. СЧИТАМЕ:
  1. Промените в КТ трябва да са минимални поради липсата на значим икономически растеж, все още неукрепналите малки и средни предприятия, които изпитват ежедневни трудности и се борят за оцеляване, което ще създаде опасност от социално напрежение.
  2. Държавата трябва да се оттегли постепенно от императивното регулиране на двустранните отношения между работодател и работник. Изграждането на тези отношения трябва преимуществено да е във волята на страните по трудовия договор.
 1. ПРЕДЛАГАМЕ:
  1. Разширяване възможностите на работодателя относно:
  • повишаването на квалификацията и преквалификацията на неговите работници и служители, чрез предоставяне на определен процент от фонд "ПКБ" или най-малко чрез улесняване достъпа на предприятията до средствата от този фонд;
  • изменението на мястото и характера на работата до три месеца през една календарна година;
  • самостоятелното определяне на допълнителния платен годишен отпуск на база фактическите условия за работа и реално реализирания ненормиран работен ден;
  • едностранното определяне на размера на трудовото възнаграждение за единица работа (трудова норма) въз основа на съществуващата съоръженост, технология и организация.
  1. Да отпаднат задълженията на работодателя:
  • да иска разрешението на Инспекцията по труда при дисциплинарно уволнение на трудоустроен работник или служител, работник или служител, който страда от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
  • да иска съгласието на съответния синдикален орган, когато прекратява трудови договори със синдикални членове при закриване на част от предприятието или при съкращаване на щата в случаите, когато съкращаването е до 12% от наличния персонал;
  • да предоставя платен отпуск за приемен изпит в учебно заведение на работник или служител, или за самото обучение; да предоставя платен отпуск за осъществяване на синдикална дейност на нещатните членове на централните, отраслови и териториални ръководства, както и на нещатните председатели на синдикалните ръководства в предприятията;
  • ежегодно да определя работни места, подходящи за лица с намалена трудоспособност;
  • да сключва трудов договор с пенсионер само при издадено удостоверение от бюрото по труда, че за същата работа няма кандидат, който не е пенсионер;
  • безвъзмездно да предоставя за ползване от синдикалните организации помещения и други материални условия, необходими за изпълнение на техните функции;
  • да финансира социално-битовото и културно обслужване на работниците и служителите.

 2. Предложенията са мотивирани от необходимостта за предоставяне на по-големи възможности на работодателите да реагират бързо, гъвкаво и адекватно в непрекъснато изменящите се условия при пазарната икономика и по този начин да се помогне на предприятията да оживеят и имат развитие.
 1. НЕ СПОДЕЛЯМЕ СЛЕДНИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОСНОВНИ НАСОКИ:
 • Ограничаване приложимостта на срочните трудови договори
  Директивата на ЕС 1999/70/ЕС от 28 юни 1999 г. относно срочните трудови договори трябва да намери приложимост в нейната цялост. Необходимо е чрез широка дискусия в Националния съвет за тристранно сътрудничество с браншовите съюзи и другите организации да се обсъдят визираните в Директивата ключови понятия: злоупотреба, обективна причина, някои сектори, занятия и дейности. Едва след това и с оглед на конкретните икономически условия в България да се пристъпи към обсъждане на конкретни законови текстове за изменения и допълнения в Кодекса на труда в частта му за срочните трудови договори.
 • Въвеждане на задължителност на колективните трудови договори за целия бранш, което ще създаде опасност от преговаряне без мандат и налагане на договореностите върху фирми, които не са давали пълномощия за това.
 • Приемане на Закон за икономически и социален съвет, което ще ангажира големи средства от бюджета за дейността на този съвет, ще се дублират функциите на НСТС, ще се увеличи бюрократичната тежест и пр.
 • Разширено участие на работниците в управлението на фирмите.
 • Вменяване в задължение на работодателя да предоставя в рамките на редовното работно време възможност на работниците/служителите за обучение в нови знания и умения.
 • Увеличаване на размера на редовния платен годишен отпуск.

* * *

Ние, обединените от Българската търговско-промишлена палата организации от неправителствената сфера, сме съпричастни към промените в Кодекса на труда и разчитаме на конструктивен диалог с Правителството при обсъждането на принципните насоки и на конкретните законови разпоредби.

от УЧАСТНИЦИТЕ В ОБСЪЖДАНЕТО.

Предложения на БТПП по конкретни текстове