Атестиране на РТПП/Камари от системата

Временни правила за работа на комисията за атестиране на Регионални палати (Камари) от Единната система на Българската търговско-промишлена палата 

Общи положения

Чл. 1. Настоящите Правила регламентират състава и дейността на комисията (наричана по-нататък „Комисия/та”) за атестиране на сдружение, кандидатстващо да бъде прието в единната система на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), наричано по-нататък “кандидатстващо/то сдружение"

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Чл. 2. (1) Комисията е в състав председател и четирима члена, предложени от Съвета на председателите и одобрени с решение на Изпълнителния съвет на БТПП. Председателят и всеки от членовете на комисията има право на един глас.

(2) Председателят и двама от членовете на Комисията са от състава на Изпълнителния съвет на БТПП.

(3) Двама от членовете на Комисията са председатели на регионални палати (камари). Съветът на председателите може да предложи на Изпълнителния съвет на БТПП приемане на решение тези членове на Комисията да се променят на ротационен принцип.

(4) В случай, че член по предходната ал. 3 е председател на палата (камара), която се атестира от Комисията, той не участва в гласуването.

(5) Секретар на Комисията е служителят на БТПП, който експертно отговаря за връзки с регионалните палати (камари) от единната система. Секретарят води протоколите на Комисията и съхранва документацията. Секретарят не е член на Комисията и няма право на гласуване.

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТСТВАЩОТО СДРУЖЕНИЕ

Чл. 3. (1) Кандидатстващото сдружение заедно с молбата представя и:

 1. съдебно удостоверение за актуално състояние;
 2. актуалния устав на сдружението, регистриран в съда;
 3. списък на членовете, съдържащ: за стопанските субекти – фирмата, седалището, БУЛСТАТ; за физическите лица – трите имена и ЕГН;
 4. решение за размера на членския внос (имуществената вноска), определен от оправомощения от устава управителен орган;
 5. фактурите (платежните нареждания) за заплатени от членовете вноски;
 6. списък на предоставяните от сдружението услуги;
 7. решения за цените (тарифи) на предоставяните от сдружението услуги, които тарифи са приети от оправомощения от устава управителен орган;
 8. решения за логото и знамето, определени от оправомощения от устава управителен орган (в случай, че регламентите за логото и знамето не са част от устава на сдружението);
 9. документи, установяващи икономическата активност на членовете, извършващи стопанска дейност: отчети за приходите и разходите за предходната изтекла календарна година на членовете, извършващи стопанска дейност, или справка от местното статистическо бюро за дейността на членовете за изтеклата календарна година.

(2) Документите, описани в предходната ал. 1 се представят, както следва:

 1. по т.т. 1 и 2 – в оригинал, заверени от съда до три месеца преди предоставянето на документите на Комисията;
 2. по т.т. 3 и 6 – подписани за вярност от председателя и подпечатани с печата на сдружението;
 3. по т.т. 4, 7 и 8 – във фотокопия, преписи, или преписи-извлечения, заверени за вярност от председателя и подпечатани с печата на сдружението;
 4. по т.т. 5 и 9 – във фотокопия, или преписи, заверени за вярност от председателя и подпечатани с печата на сдружението.

Чл. 4. (1) На всеки 12-месечен период от датата на молбата по чл. 3, ал. 1, до изтичането на три години от тази дата, председателят на кандидатстващото сдружение предоставя на председателя на Комисията документите за актуалните обстоятелства по чл. 3, ал. 1, т. т. 1-9, настъпили през изтеклия годишен период.

(2) След изтичането на последната година по предходната ал. 1 се прилагат и подпечатани и подписани от председателя:

 1. заявление, че сдружението ще спазва в своята дейност Кодекса по етика в стопанската дейност, приет от БТПП и единната система;
 2. изработен от БТПП проект за договор за съвместна дейност с кандидатстващото сдружение, който влиза в сила след решението на Изпълнителния съвет на БТПП за приемане в единната система.

(3) Документите по предходните ал. ал. 1 и 2 се предоставят най-късно до 30 дни от изтичането на 12-месечния период.

(4) В тригодишния период по ал. 1 председателят на кандидатстващото сдружение текущо информира председателя на Комисията за вътрешно и външно-организационната дейност – на органите на управление на сдружението, работа с членовете, контакти с държавни органи и органи на местно самоуправление, с неправителствени организации – български и чужди.

Чл. 5. Регионалните палати (камари) по чл. 14, ал. 2 от „Правилника за единната система на БТПП и регионалните палати (камари) и за съвместните им дейности” най-късно до изтичането на срока, посочен в ал. 1 от същия текст предоставят документите по чл. 3, ал. 1, т.т. 1-9, респ.- по чл. 4, ал. 2 от настоящите Правила, установяващи наличието на тези обстоятелства за трите години.

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

Чл. 6. (1) Комисията се свиква с покана на нейния председател, изпратена по електронна поща, в случаите на:

 1. постъпила в БТПП окомплектована молба от кандидатстващо сдружение;
 2. ежегодно предоставяните документи от кандидатстващо сдружение;
 3. чл. 14, ал. 2 от „Правилника за единната система на БТПП и регионалните палати (камари) и за съвместните им дейности”;
 4. приемане на решение за атестиране на кандидатстващото сдружение, както и на палатата (камарата) по т. 3.

(2) На ротационния член на Комисията се изпращат на електронен, или на хартиен носител и материалите, които ще се обсъждат на насроченото заседание.

Чл. 7. (1) Комисията приема решения при участие на председателя и всички членове. Неприсъстващ член на комисията може да представи в писмен вид подписано становище и последното се зачита при установяване на кворума за приетите решения.

(2) Решенията по чл. 6, ал. 1, т. т. 1, 2 и 3 се приемат от Комисията с обикновено мнозинство.

(3) Решенията по чл. 6, ал. 1, т. 4 се приемат от Комисията с единодушие.

(4) С обикновено мнозинство се приемат решения на Комисията за изискване на:

 1. допълнителни документи, ако представените такива са непълни, или нередовни;
 2. оригинали на някои, или на всички представени документи;
 3. пояснения от председателя на кандидатстващото сдружение.

(5) Решенията по предходните ал. ал. 2, 3 и 4 се гласуват явно, овен ако членовете с единодушие не решат друго.

(6) Комисията приема решенията по чл. 6, ал. 1 в срок до един месец от предоставяне на документите от сдружението.

Чл. 8. (1) С решенията по чл. 6, ал. 1, т. т. 1, 2 и 3 от настоящите Правила Комисията констатира наличието на изискванията за статут на регионална палата (камара) от единната система на БТПП.

(2) С решенията по чл. 6, ал. 1, т. 4 от настоящите Правила Комисията приема решения за атестиране и предлага на Изпълнителния съвет на БТПП да предостави на съответното сдружение статут на регионална палата (камара) от единната система на БТПП.

Чл. 9. Решенията на комисията се документират в протокол, подписан от председателя и секретаря.

Чл. 10. При наличие на решение за атестиране председателят на Комисията прави писмено предложение до Изпълнителния съвет на БТПП, като прилага към него заверено копие от протокола на Комисията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Настоящите Правила са приети на основание чл. 3 от „Правилника за единната система на БТПП и регионалните палати (камари) и за съвместните им дейности” от Изпълнителния съвет на БТПП с решение от 14.06.2005 год. по предложение на Съвета на председателите на регионалните палати (камари), направено в заседанието им на 09.05.2005 г.