Компетентност на АС

АС при БТПП разрешава граждански спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това, дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в РБългария.

Не могат да бъдат предмет на арбитража спорове за вещни права или владение върху недвижим имот или права по трудово правоотношение. Независимо от неяснотата на разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от действащия ГПК АС при БТПП не приема за разглеждане дела по облигационни спорове, в резултат на решението по които би се стигнало до промяна относно правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти. АС при БТПП няма практика по разрешаване на спорове по смисъла на чл. 365, т. 3 от ГПК.

АС разглежда посочените спорове ако те са му възложени с арбитражно споразумение или с международен договор. Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Споразумението е писмено и когато то се съдържа в разменена между страните кореспонденция.

Ако страните не уговорят друго, тяхното съгласие да възложат спора на АС при БТПП означава и приемане на Правилника на АС при БТПП.

Арбитражният съд се произнася за своята компетентност. Възражението, че АС не е компетентен, трябва да бъде направено най-късно с отговора на исковата молба, освен ако има уважителна причина за закъснението. По възражението за некомпетентност АС се произнася с определение или с решението по делото.