Писмо до Председателя на комисията по икономическа-политика при 39-тото НС г-н Валери Димитров


БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА
КАМАРА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА-
ПОЛИТИКА ПРИ 39-ТОТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Прилагаме към настоящото съвместните предложения на Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП), както и на браншовите организации – техни членове по проектозакона за браншовите организации, гласуван на първо четене в Комисията по икономическа политика.

Съгласуваността в позициите на посочените организации бе постигната в резултат на проведеното в БТПП на 01.02.2005 год. обсъждане, в началото на което Вие присъствахте.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Убедени сме, че ще зачетете общото становище на деловите среди по проектозакона за браншовите организации, както и че ще подкрепите тяхната воля за приемането на този закон от 39-тото Народно събрание.

Приложение: по текста

С уважение,

(Б. Божинов – председател на БТПП) (Божидар Данев-председател на БСК)