Устав на БТПП - Раздел IX: Имущество

Р А З Д Е Л    IX
И М У Щ Е С Т В О
Член 32. Имуществото на Палатата се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книги, участие в дружества, други права и задължения.
Член 33. /1/ Издръжката на Палатата се осигурява от:
 
  1. еднократните и годишни имуществени вноски (членски внос);
  2. такси за извършени услуги;
  3. отчисления от печалбата на собствените дружества и на други дейности на Палатата, от които се реализират приходи;
  4. дарения и други.
  /2/ Приходите на Палатата от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност се използват за постигане на определените в този устав цели.
  /3/ Чуждестранни и местни лица могат да правят дарения и завещания в полза на Палатата, които се приемат от Изпълнителния съвет. Когато с дарението или завещанието се учредява специализиран фонд, награда или се финансира целева програма, дарителят или завещателят могат да определят наименованието им.
Член 34. Финансовата дейност на Палатата се извършва в съответствие с годишния бюджет.
Член 35. /1/ Към Палатата могат да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се събират от заинтересованите членове.
  /2/ Източниците за финансиране на прояви и дейности, възложени от държавни органи на Палатата, се определят от тях.
Член 36. Палатата отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участия. За задълженията на Палатата членовете отговарят до размера на определените имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на Палатата.