Устав на БТПП - Раздел VIII: Оперативни органи

Р А З Д Е Л    VIII
ОПЕРАТИВНИ ОРГАНИ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Член 29. /1/ Главният секретар:
 
 1. организира изпълнението на решенията на Изпълнителния съвет;
 2. организира административната дейност в Палатата;
 3. при отсъствие на зам. председател и при изрично упълномощаване изпълнява негови задължения;
 4. организира изпълнението на други текущи задачи, възложени му от председателя и зам. председателя/ите.
  /2/ Главният секретар е подпомаган от секретар/и.

СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
Член 30. /1/ Съветът на председателите е оперативен орган в Палатата за съдействие на системата на българските търговско-промишлени палати (камари).
  /2/ В Съвета на председателите участват по право председателите на регионалните търговско-промишлени палати (камари), председателят, зам. председателят/ите и главният секретар на Палатата.
  /3/ Заседанията на Съвета на председателите се ръководят от председател, избиран от членовете на Съвета на ротационен принцип.
Член 31. /1/ Съветът на председателите:
 
 1. съгласува взаимоотношенията между Палатата и регионалните търговско-промишлени палати (камари) при извършване на съвместната им дейност;
 2. предлага на Управителния съвет образуването на съвместни фондове между Палатата и регионалните търговско-промишлени палати (камари) за финансиране на целеви програми и дейности;
 3. разглежда финансови отчети от съвместната дейност на Палатата и регионалните търговско-промишлени палати (камари);
 4. предлага на управителните органи на Палатата, в съответствие с тяхната компетентност, проекти за решения по определени проблеми от съвместната дейност на Палатата и регионалните търговско-промишлени палати (камари);
 5. приема решения регионалните търговско-промишлени палати (камари) да предлагат на членовете си съгласуваност между :
  - устава на Палатата и уставите на регионалните търговско-промишлени палати (камари);
  - наименованията, емблемите, печатите и знамената на Палатата и на регионалните търговско-промишлени палати (камари);
  - участие на представители на Палатата в управителните органи на регионалните търговско-промишлени палати (камари);
  - други действия, насочени към единение на системата на Палатата и регионалните търговско-промишлени палати (камари).
  /2/ Организацията на работа на Съвета на председателите се урежда с правилник.