Устав на БТПП - Раздел VII: Контролни органи

Р А З Д Е Л    VII
К О Н Т Р О Л Н И   О Р Г А Н И
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Член 28. /1/ Контролният съвет се състои от три члена. За членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на Общото събрание.
  /2/ Контролният съвет:
 
  1. контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата в съответствие с утвърдения бюджет;
  2. представя свое становище пред Общото събрание и Управителния съвет по предоставените им отчети;
  3. отчита своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет;
  4. представя становище по възражения на членове на Палатата срещу решения на органите за управление;
  5. избира председател между членовете си, който има право да присъства на заседания на Управителния съвет, на Изпълнителния съвет и на Съвета на председателите.