Устав на БТПП - Раздел VI: Управление

Р А З Д Е Л    VI
У П Р А В Л Е Н И Е
ЧЛЕНСТВО
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 20. Органи на управление на Палатата са общото събрание, управителният съвет, изпълнителният съвет и председателят.
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Член 21. В Общото събрание участват преките и почетните членове - лично, или чрез представител.
Член 22. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане най-малко на една трета от членовете. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Палатата по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
  /2/ Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото за обявления в сградата на Палатата и се обнародва в Държавен вестник най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, времето и дневния ред на събранието, както по чия инициатива то се свиква
  /3/ Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината членовете.
  /4/ При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.
Член 23. /1/ Общото събрание:
 
 1. изменя и допълва устава на Палатата;
 2. одобрява насоките за дейността на Палатата;
 3. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 4. приема бюджета на Палатата;
 5. избира и освобождава членовете на Управителния съвет за срок от пет години;
 6. избира членовете на Контролния съвет за срок от пет години;
 7. отменя решения на другите органи на Палатата, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Палатата;
 8. взема решения за преобразуване и прекратяване на Палатата, както и за начина на разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите.
  /2/ Решенията на Общото събрание се взимат с явно гласуване с обикновено мнозинство, а по т.1 и т. 8 с мнозинство от две трети от присъстващите.
  /3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Член 24. /1/ За членове на Управителния съвет могат да се избират физически лица измежду преките и почетните членове, респективно техните представители. Юридическите лица, които са членове на Палатата, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Палатата.
  /2/ Управителният съвет се свиква най-малко веднъж годишно от председателя по негово решение, по решение на Изпълнителния съвет, по искане на една трета от членовете на Управителния съвет или по искане на Контролния съвет. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
  /3/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокол от заседанието.
Член 25. /1/ Управителният съвет:
 
 1. представлява Палатата;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. определя реда и организира извършването на дейността на Палатата;
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Палатата;
 6. приема планове и програми за дейността на Палатата и отчет на Изпълнителния съвет;
 7. определя еднократен и годишен размер на имуществените вноски (членския внос);
 8. образува целеви парични фондове;
 9. образува, реорганизира и прекратява дружества на Палатата;
 10. приема правилници за дейността на Палатата;
 11. избира председател и по негово предложение - зам.председател/и на Управителния съвет, които трябва да са изтъкнати личности с опит в стопанската дейност;
 12. по предложение на председателя определя броя и избира за срок от пет години членовете на Изпълнителния съвет, с изключение на председателя и зам. председателя/ите, които са членове на Изпълнителния съвет по право;
 13. избира Президиум на Арбитражния съд;
 14. учредява награди и значки за награждаване на организации, колективи и физически лица за значителен принос при осъществяване целите и дейността на Палатата;
 15. координира и контролира съвместните дейности между Палатата и регионалните палати /камари/ и развитието на единната система;
 16. определя адреса на Палатата;
 17. разпорежда се с имуществото на Палатата;
 18. извършва ликвидация на Палатата или определя лице за тази дейност;
 19. изпълнява и други функции, предоставени му от Общото събрание.
  /2/ Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство. Решенията по т. т. 3, 17 и 18 на ал. /1/ се приемат с мнозинство от всички членове.
  /3/ За участието си в Управителния съвет членовете му не получават възнаграждение
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
Член 26. /1/ Изпълнителният съвет:
 
 1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 2. отчита своята дейност пред Управителния съвет и прави предложения за решения по въпроси от негова компетентност;
 3. създава съвети, комисии, секции и др. помощни органи на Палатата;
 4. приема решения по въпроси, поставени от членовете;
 5. приема вътрешни тарифи за дейността на Палатата;
 6. приема организационната структура на Палатата;
 7. приема решения за откриване и закриване на клонове;
 8. приема решения за предоставяне на дейности на Палатата на регионалните търговско-промишлени палати /камари/, които са в нейната система;
 9. приема решения за участие на Палатата в други дружества, сдружения и фондации;
 10. приема други решения в рамките на предоставените му от Управителния съвет правомощия, както и по текущи организационни и финансови въпроси.
  /2/ Изпълнителният съвет се свиква на заседания от Председателя. Заседанията му са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му.
  /3/ Решенията на Изпълнителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство. Главният секретар участва в заседанията със съвещателен глас, когато не е член на Изпълнителния съвет.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Член 27. /1/ Председателят:
 
 1. ръководи и контролира в съответствие с този устав изпълнението на решенията на Общото събрание, Управителния съвет и Изпълнителния съвет;
 2. утвърждава щата на Палатата;
 3. сключва договори с главния секретар, секретар/и/те и другите служители на Палатата;
 4. свиква заседанията на Управителния съвет и Изпълнителния съвет;
 5. координира връзките на Палатата с държавните органи;
 6. отговаря пред Управителния съвет за развитието на единната система на българските търговско-промишлени палати (камари).
  /2/ При отсъствие на председателя той упълномощава зам. председателя/ите да изпълнява/т функциите му по този устав.
  /3/ Председателят и/или зам. председателят/ите на Управителния съвет могат да изпълняват функциите си и на обществени начала.