Устав на БТПП - Раздел III: Дейност

Р А З Д Е Л    III
Д Е Й Н О С Т
Член 9. При изпълнение на своите цели и задачи Палатата:
 
 1. (доп. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Организира отпечатването и разпространението в страната и чужбина, вкл. и по електронен път на български и чужди преводи на нормативни актове в областта на външноикономическите връзки и стопанската дейност.
 2. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Издава и разпространява на хартиен носител, и/или по електронен път на:
  - (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) непериодични издания на чужди езици със справочен, коментарен и статистически характер;
  - съвместни публикации с чуждестранни средства за масова информация, специализирани информационни институти, издателства, международни центрове, чуждестранни търговски камари и др.;
  - (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) периодични икономически издания на чужди езици с насоченост към проблемите в стопанската дейност;
  - ръководства, експрес-информации, бюлетини, наръчници и други издания с практическа насоченост по актуални въпроси на външноикономическото сътрудничество.
  - (нов текст - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) практиката на Арбитражния съд при Палатата.
 3. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) По поръчка предоставя различна икономическа и нормативна информация, изследвания, анализи и др. под.
 4. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Организира и координира създаването и използването на български, европейски и международни бази данни за търговска, нормативна и друга информация, както и съдейства за разширяването на електронната търговия.
 5. Организира:
  - конференции, симпозиуми, срещи на специалисти и кръгли маси в страната и чужбина;
  - следдипломни обучения, квалификации и преквалификации;
  - (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) делови контакти, специализирани изложби и презентации на български и чужди търговци, граждански дружества, юридически лица нестопанска цел;
  - експертизи по предложения за капиталовложения и концепции за тяхното ефективно използване.
 6. Издава и заверява свидетелства, удостоверения, сертификати и др. документи за:
  - състоянието на членовете си;
  - произход на стоки;
  - наличие на форсмажорни обстоятелства за неизпълнение или неточно изпълнение на договори;
  - временен безмитен внос (карнети АТА);
  - други обстоятелства във връзка с производството и търговията.
 7. Консултира:
  - (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) учредяването и регистрирането на различни форми на стопанска дейност и на юридически лица с нестопанска цел;
  - осъществяване на външнотърговски сделки - подготовка на оферти, договори, преговори и др.
 8. Извършва маркетингови проучвания, търси партньори за икономическо и търговско сътрудничество.
 9. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Рекламира чрез договорени форми и начини дейността на търговци, на юридически лица с нестопанска дейност, както и на други форми на стопанска и нестопанска дейност.
 10. Унифицира и стандартизира документи в международната търговия, класифицира и кодира данните за стоките.
 11. (нов текст - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Предоставя:
  - преводачески услуги;
  - услуги, свързани с обучение и квалификация, кариерно ориентиране и др. под. ;
  - съдействие, свързано с опазване на околната среда.
 12. (предишна т. 11, изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Предоставя на български и чужди търговци, граждански дружества, юридически лица с нестопанска цел и пр. на други услуги, които подпомагат тяхната дейност.
 13. (предишна т. 12, изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Води единен регистър на лица, които извършват стопанска и/или нестопанска дейност - търговци, граждански дружества, юридически лица с нестопанска цел.
 14. (предишна т. 13, изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Одобрява Кодекс по етика в стопанската дейност, който се съблюдава от членовете на Палатата и се препоръчва за спазване от всички лица, които извършват стопанска дейност.
 15. (предишна т. 14, изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г. ).Регистрира и популяризира международните търговски, пристанищни и други обичаи.
 16. (предишна т. 15, изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Извършва други дейности, възложени й с нормативни актове.