Устав на БТПП - Преходни разпоредби

П Р Е Х О Д Н И   Р А З П О Р Е Д Б И
§ 1. Приетите до изменението на чл. 11, ал. 4 от този устав член - кореспонденти на Палатата стават по право членове по чл. 14, ал. 2, т. 4 от изменения устав.
§ 2. Приетите до изменението на чл. 11, ал. 2 от този устав редовни членове на Палатата стават по право преки членове, съответно по т.т. 1, 2 и 3 на чл. 14, ал. 2 от изменения устав.
§ 3. Действащите към момента органи на управление на Палатата са с мандат, приет на днешното общо събрание, считан от 15 юли 1999 година.

Този Устав е приет с измененията от Общото събрание, състояло се на 26 април 1990 год., изменен и допълнен от Общите събрания на 15 юли 1999 год., 28 май 2001 год. и на 17 юни 2014 год.