Устав на БТПП - Раздел XI: Други разпоредби

Р А З Д Е Л    XI
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 38. /1/ Палатата има кръгъл печат, с емблемата и наименованието й на български и английски език. Печатът се поставя върху документите, с които се поемат имуществени задължения, върху издаваните удостоверения и други документи и върху кореспонденцията.
  /2/ Емблемата на Палатата е изпълнена в син цвят:
  /3/ Знамето на Палатата е синьо, в средата на което е емблемата на Палатата.