Устав на БТПП - Раздел X: Прекратяване

Р А З Д Е Л    X
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Член 37. /1/ Палатата може да бъде прекратена при наличие на законните основания.
  /2/ При прекратяването Управителният съвет, или определеното от него лице извършват ликвидация.
  /3/ Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание