Устав на БТПП - Раздел I: Общи разпоредби

Р А З Д Е Л    I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1. /1/ Българската търговско-промишлена палата (наричана по-нататък Палата/та) е независимо сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове и съдействие за европейската и международна интеграция на Р България.
  /2/ Наименованието на сдружението е Българска търговско-промишлена палата (съкратено БТПП), на английски - Bulgarian Сhamber of Сommerce and Industry (съкратено BCCI).
Член 2. /1/ Палатата осъществява дейност в частна полза в съответствие с нормативните актове и този устав и е учредена за неопределен срок.
  /2/ Палатата е юридическо лице със седалище в гр. София и адрес на управление район "Оборище", ул. "Искър" № 9.