Минимални изисквания на въвежданите режими, които следва да бъдат предвидени в закона

Приложение 3

 1. Дейностите, за които се въвежда режима.
 2. Органът, оправомощен да издаде лицензията, разрешението или да извърши вписването в регистъра. Когато органът е колективен – редът за вземане на решението. Органите, с които се извършва съгласуването преди издаването на акта.
 3. Условията за издаване на лицензията или разрешението или за вписване в регистъра.
 4. Основанията за отказ. Ред за обжалване на отказа.
 5. Срок, в който органът, оправомощен да издаде лицензията или разрешението, е длъжен да се произнесе. Вписването следва да се извършва незабавно.
 6. Срокът на валидност на лицензията или разрешението или за вписване. Условията за подновяването им.
 7. Основанията за прекратяване на лицензията или разрешението – с изтичане на срока, по искане на лицето преди изтичане на срока, отнемане – изчерпателно изброени основания.
 8. Такси.
 9. Законова делегация за наредба, свързана с процедурата по издаването на лицензия или разрешение или за извършване на вписването.

Наредбата по т.9 следва да включва:

 • Звеното от администрацията на оправомощения орган, до който се подават исканията.
 • Реквизитите на заявлението, съдържащо искане за издаване на лицензия или разрешение или за вписване в регистъра.
 • Документи, които се прилагат към заявлението. Те трябва да удостоверяват само обстоятелства, посочени в закона като условия за издаването на разрешението или лицензията.
 • Реквизити на лизензията или разрешението. Съдържание на регистъра.
 • Ред за съхраняване на документацията, свързана с лицензиите и разрешенията . Правила за водене на регистъра.