Правилник на Съвета на браншовите организации при БТПП

I. Общи разпоредби
Чл. 1.  Този правилник урежда устройството, организацията и дейността на Съвета на браншови организации при Българската търговско-промишлена палата (БТПП), наричан по-нататък “Съвет/а/ът“.
Чл. 2.  Съветът е със статут на помощен орган по чл. 7 от Устава на БТПП, със съвещателни функции.
Чл. 3.  БТПП осигурява техническа обезпеченост за работата на Съвета (секретариат, приемна за срещи на председателя и заместник-председател/ите на Съвета, зали за заседания на Съвета).
   
II. Функции на Съвета
Чл. 4. Основните функции на Съвета са:
  1. обсъждане на въпроси от общ интерес за браншовите организации;
  2. информираност на браншовите организации по всички въпроси, представляващи интерес за тях;
  3. осигуряване участието на представители на преки членове на Съвета в държавно-обществени работни комисии, групи,  съвети и др. под.,;
  4. постигане на баланс на интереси между браншовите организации в случаите на различия или противоречия в позициите по проблемни въпроси в развитието на българската икономика;
  5. изработване на съгласувана позиция на преките членове на Съвета по актуални икономически и правни въпроси, засягащи бизнеса в България, вкл. и по въпроси, свързани с евроинтеграцията и предоставянето й (чрез ръководството на БТПП) на държавните органи и медиите;
  6. обсъждане на мерки и стимули за насърчаване на българското предприемачество.
   
III. Членове на Съвета
Чл. 5  (1) Членовете на Съвета са преки и асоциирани.
  (2) Преки членове на Съвета са браншовите организации, които отговарят едновременно на следните условия:
    1. преки членове са на БТПП;
2. упълномощили са единствено (или окончателно) БТПП да ги представлява в тристранното сътрудничество
  (3) Асоциирани членове на Съвета са браншови организации, които са асоциирани членове на БТПП.
Чл. 6.   (1) Членственото правоотношение по чл.5 ал. 2 възниква след решение на Изпълнителния съвет на БТПП за пряко членство, представянето от браншовата организация на пълномощно на БТПП за представляване в тристранното сътрудничество и решение на Бюрото на Съвета за приемане на браншовата организация за член на Съвета.
  (2). Членственото правоотношение по чл.5 ал 3 възниква от датата на вписване на браншовата организация в Единния търговски регистър на БТПП като асоцииран член
Чл. 7 . (1) Преките членове на Съвета имат право да участват в Общото събрание и в заседания на Съвета при гласуване на решения по следните въпроси:
    1. приемане на  програмата за следващата календарна година и отчета на Съвета за предходната година;
    2. избиране на председател, заместник-председател/и и на останалите членове на Бюрото на Съвета;
    3. дейностите, посочени в чл. 4 от настоящия правилник;
    4. приемане на настоящия правилник и на промени в него;
    5. заплащане на членски внос в Съвета.
  (2) Преките членове на Съвета имат право да номинират свои представители в държавно-обществените органи, посочени в чл. 4, т. 3 от този правилник.
  (3) Асоциираните членове имат право да участват със съвещателен глас в заседанията на Съвета при обсъждане на въпросите по чл.   4, т. 5 от този правилник.
  (4) Преките и асоциирани членове на Съвета са задължени да спазват Устава на БТПП и настоящия Правилник.
  (5) Преките членове на Съвета заплащат годишен членски внос в размер, определен с решение на оправомощения орган на  БТПП
   
IV. Органи на Съвета
Чл. 8.  (1) Органи на Съвета са:
1. Общо събрание;
2. Бюро на Съвета;
3. Председател.
Чл. 9.  (1) Общото събрание приема решения по следните въпроси:
 
 1. приемане на програмата за следващата календарна година и на отчета за изтеклата година;
 2. приемане на настоящия правилник и на промени в него;
 3. определяне на броя и избор за срок от една година на членове на Бюрото на Съвета;
 4. избор на председател и до трима заместник-председатели, които по право са членове на Бюрото на Съвета;
 5. заплащанена членски внос от преките членове на Съвета.
  (2) В Общото събрание на Съвета участват законните или писмено упълномощени представители на преките членове на Съвета. Всеки пряк член има право на един глас.
  (3) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(4) Решенията на Общото събрание на Съвета по ал. 1, т.т. 2, 3 и 4 се одобряват от Изпълнителния съвет на БТПП.
Чл. 10. (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от председателя на Съвета или, в негово отсъствие, от заместник-председател на Съвета.
  (2) Общото събрание на Съвета може да бъде свикано и от председателя на БТПП.
(3) Поканата за Общото събрание и материалите за обсъждане се изпращат на членовете най-малко 5 ( пет ) работни дни преди датата на събранието.
(4) При спазване на изискването по ал. 3, Общото събрание  се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите участници.
(5) Приетите от Общото събрание решения са задължителни за всички преки членове на Съвета, вкл. и за отсъстващите от Общото събрание.
(6) От общите събрания се води протокол от секретаря и се подписва от председателя на Съвета и секретаря. Протоколът се съхранява от секретаря.
(7) Общите  събрания на Съвета се провеждат в сградата на БТПП, освен ако членовете му не решат друго.
Чл. 11.  (1) Бюрото на Съвета се състои от председател, заместник-председател/и и членове.  
  (2) За председател и заместник-председател на съвета се избират законни представители на една от тези браншови организации, класирани от БТПП на първите пет места през годината на предходния мандат на Бюрото на Съвета
  (3) Изпълнителният съвет на БТПП определя заместник-председател/и на Съвета измежду неговите членове, който/които отговаря/ят за сътрудничеството с браншовите организации.
(4) Бюрото на Съвета:
 1. изготвя проекта за  програма на Съвета за следващата календарна година и проекта за отчет за изтеклата календарна година и ги предлага за приемане от Общото събрание;
 2. изготвя дневния ред и материалите по него за Общото събрание и за заседанията на Съвета;
 3. определя въпросите по чл. 4, т. 5 от този правилник, които да се обсъждат на заседания на Съвета;
 4. приема решения за пряко и асоциирано членство в Съвета при условията на чл. 5, ал. ал. 2 и 3 от този правилник;
 5. приема решения за прекратяване на пряко и асоциирано членство в Съвета, ако лицата престанат да отговарят на изискванията, посочени в чл. 5, ал. ал. 2 и 3 от правилника.
 6. решава текущи организационни въпроси
(5) Бюрото на Съвета заседава най-малко веднъж на 2 (два) месеца. Заседанията му се считат за редовни, ако присъстват повече от половината му членове.
(6) Бюрото приема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове.
Чл. 12.  (1) Председателят на Съвета:
    1. свиква и ръководи заседанията на Бюрото, Общото събрание и  заседанията на Съвета;
    2. осъществява координацията на Съвета с управителните органи и дирекциите (отдели, звена) на БТПП;
    3. възлага и контролира работата на секретаря на Съвета.
(2) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.
(3) Функциите на председател на Съвета могат да се изпълняват и от председателя на Управителния съвет на БТПП.
Чл. 13.  (1) Организационната и техническа работа на Съвета се извършва от секретаря, който е на щат на БТПП и се определя от председателя на БТПП по предложение на Бюрото на Съвета.
(2) Секретарят на Съвета:
 1. подпомага организационно провеждането на Общите събрания и заседанията на Съвета;
 2. организира  контактите  с браншовите организации;
 3. води протоколи от Общите събрания и от заседанията на Съвета;
 4. подготвя обобщеното становище от обсъжданията по  чл. 4, т. 5 и го предоставя на председателя на Съвета за координиране с ръководството на БТПП;
 5. поддържа база данни за преките и асоциирани членове на Съвета;
 6. предоставя информация за дейността на Съвета за бюлетин “Инфобизнес” и за интернет-страницата на БТПП.
Чл. 14. (1) Съветът провежда заседания при обсъждане и приемане на съгласувани позиции по въпросите, посочени в чл. 4, т. 5, при спазване на реда по чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 7, ал. 3,  чл. 7, ал. 4 и чл. 11, ал. 6, т. 3 от този Правилник.
  (2) За заседанията на Съвета се канят всички членове на Съвета, те се считат за редовни независимо от броя на присъстващите членове, а решенията се приемат с мнозинство от присъстващите преки членове.
   
Допълнителна разпоредба
  §1. По смисъла на този правилник „окончателно“ упълномощаване (пълномощно) е това упълномощаване (пълномощно), което браншовата организация дава на БТПП, след изрично оттегляне на предоставено преди това пълномощно на друга (други) представителна/и на национално равнище работодателска/и организация/и.
   
Преходни разпоредби
  §2. Мандатът на избраните на 30 септември 2009 г. председател и заместник-председател на Съвета изтича на 30 януари 2011 г.
  §3. Към датата на решението на Изпълнителния съвет на БТПП от  25 октомври 2016 г., с което се променя този правилник, членовете в Съвета са:
 
 1. преки членове - браншовите организации – преки членове на БТПП, които са дали единствено или окончателно пълномощно за представляване в тристранното сътрудничество от БТПП, призната за представителна с Решение № 664 на Министерски съвет от 11.08.2016 г.
 2. асоциирани членове - браншовите организации, асоциирани членове на БТПП.
   
 Заключителни разпоредби
  §1. Настоящият правилник е утвърден с решение на Изпълнителния съвет на БТПП от 10 февруари 2005 г., прието на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Устава на БТПП във връзка с решение на Управителния съвет на БТПП от 2 ноември 2004 г., след съгласуване с членовете на Съвета. Измененията, приети от ИС на БТПП на 30.05.2006 г., са утвърдени с решение на УС на БТПП на 29.06.2006 г. Изменен и допълнен с решение на ИС на БТПП от 24.06.2008 г.(приет на основание чл.26, ал.1, т.10 от Устава на БТПП във връзка с решение на УС на БТПП от 02.11.2004 г.), след съгласуване с членовете на Съвета на 29.05.2008 г. Измененията и допълненията са приети от ИС на БТПП на 20.10. 2009 г. и влизат в сила от деня на приемането им от ИС. Изменен и допълнен с решение 1 на т.1.1. от Протокол № 68/23-2016 на Изпълнителния съвет на БТПП от 25.10.2016  г., приет на основание чл.26, ал.1, т.10 във връзка с решение на Управителния съвет на БТПП от  1 март 2016 г. по чл.25, ал.1, т.10 от Устава на БТПП.
Одобрен с решение 1, т.2 от дневния ред на ОС на Съвета на браншовите организации при БТПП на 28.02.2017 г. и изменен и допълнен с решение 1 на т.1.2. от Протокол № 87/12-2017 на Изпълнителния съвет на БТПП от 13.06.2017 г., приет на основание чл.26, ал.1, т.10 във връзка с решение на Управителния съвет на БТПП от 7 март 2017 г. по чл.25, ал.1, т.10 от Устава на БТПП. Измененията влизат в сила от деня на приемането им от ИС.
  §2. Този правилник отменя Статута на браншовите организации, одобрен през 2000 г.