Правила по етика в единната система на БТПП и РТПП/К

ПРАВИЛА ПО ЕТИКА
в единната система на Българската търговско-промишлена палата - София и регионалните палати (камари)

БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП) - СОФИЯ и РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЛАТИ/КАМАРИ (РТПП),
РЪКОВОДЕНИ от желанието за:

 • поддържане на устойчивост и ефективност на системата на БТПП и РТПП (наричана по-нататък „Система/та“);
 • разширяване на възможностите за подпомагане на своите членове;
 • утвърждаване на принципите на добросъвестност, коректност и лоялност във взаимоотношенията в Системата;
 • подобряване на качеството на извършваните от БТПП и регионалните палати (камари) съвместни дейности;
 • утвърждаване на етичните принципи на поведение в Системата на БТПП и регионалните палати (камари),

ДОБРОВОЛНО ПРИЕМАТ ДА СЪБЛЮДАВАТ следните ПРАВИЛА в своите взаимоотношения, като критерии за доброто име на Системата и предпоставка за доверието между нейните членове:

Чл. 1. Членовете на Системата се ангажират:

 1. да разгледат и решават с предимство всяка информация, разпространена между двама или повече членове;
 2. да изпращат своевременно всяка релевантна информация, отнасяща се до Системата до засегнатия/ите член/ове;
 3. да спазват правото на самостоятелно управление на регионалната палата/камара в района, в който тя развива дейност, без да се намесват във вътрешната й дейност;
 4. да съдействат на всеки член на Системата за преодоляване на евентуално възникнали трудности в неговия регион;
 5. да информират съответния член на Системата за евентуалното си намерение за откриване на представителство (клон), когато това се налага по обективни причини (участие по проект и др. под.);
 6. да предоставят информация за събития от техния регион и евентуално - когато събитието позволява – да изпращат покани за участия до член/ове на Системата от съседен/ни, или до всички региони и отстъпка при участие на този/тези член/ове;
 7. да оказват поискано от тях съдействие в организацията на посещения в техния регион на представители на държавната власт, чуждестранни компании и организации – партньори на член/ове на Системата;
 8. да предлагат приоритетно на друг/и член/ове на Системата участие (съучастие) в проекти, финансирани от бюджета и/или европейски фондове (ако проектът позволява това);
 9. да насърчават участието на свои членове в събития, организирани от друг/и членове на Системата, когато получат информация за такова събитие и когато последното позволява подобно участие.

Чл. 2. (1) При изпратено запитване/молба/покана/заявление от член/ове на Системата към друг/и член/ове на Системата за становище/информация/проучване и др. под., адресатът/ите се задължава/т да изпрати/ят на поискалата (изпращащата) страна:

 1. автоматичен отговор за потвърждаване получаването на писмото по електронна поща- до един работен ден от получаването;
 2. обобщена информация от поисканото проучване между членовете по определен въпрос – до два работни дни от поискването й;
 3. статистическа информация за региона на дейност на съответния член на Системата – до два работни дни от поискването й;
 4. проучване на бизнес климата в региона;
 5. информация за счетоводните отчети на фирми от региона;
 6. набиране на кандидати за участие в мероприятие (изложение, или друго събитие);
 7. становище по проект за нормативен/ненормативен акт – до два работни дни от поискването му;
 8. информация за изпратени покани за участие в събития, информационни дни, семинари, обучения и др. под., предложени в писмото на запитването на поискалата (изпращащата) страна – до един работен ден от получаване на предложението;

     (2) Посочените в предходната ал. 1 срокове са задължителни, освен ако в запитването/молбата/поканата/заявлението от член/ове на Системата към друг/и член/ове на Системата има посочен друг срок. За изпълнението на дейностите, за които няма посочени срокове в ал. 1 са приложими сроковете, посочени в запитването/молбата/поканата/заявлението.
     (3) В случай, че член на Системата не е в състояние да изпълни точно задълженията си, посочени в ал. 2, той е длъжен незабавно писмено да уведоми запитващата (изпращащата) страна за възникналите затруднения, независимо дали те са породени от субективни и/или обективни трудности.
     (4) На всяко заседание на Съвета на председателите се предоставя информация за отклонения от настоящите правила, допуснати от членове на Системата в сроковете, посочени в ал. 2 (ако има такива), с цел обсъждане на евентуални затруднения и приемане на решения за мерки за преодоляване на нарушенията.

Чл. 3. На всяко заседание на Съвета на председателите се споделят добри практики на членове на Системата във връзка с извършвани от тях нови/разширени дейности/инициативи (вкл. създаване на нови партньорства с български, европейски, или международни организации, включване в нови проекти, значими събития и др. под.), както и за проблеми, свързани с националното/регионалното тристранно сътрудничество и взаимоотношенията на членовете на Системата с националните и местни органи на държавна/общинска власт.

Чл. 4. Представителите на всеки член на Системата във взаимоотношенията си с останалите членове са длъжни:

 1. да спазват добър тон, в съответствие с общоприетите правила и форми на коректност;
 2. да съблюдават дължимото уважение, без да накърняват авторитета на Системата или членовете й;
 3. да спазват правата на индустриална собственост.

Чл. 5. (1) Законните представители на членовете на Системата се задължават да запознаят своите служители с разпоредбите на настоящите Правила и осигуряват тяхното изпълнение/спазване.

     (2) Законните представители на членовете на Системата носят отговорност за неспазване от техните служители на настоящите Правила.

Чл. 6. Всеки член на Системата може да сигнализира Съвета на председателите за констатирано нарушение на настоящите Правила, или информират за това нарушение Съвета на председателите на негово заседание.

Чл. 7. (1) Законните представители на членовете на Системата се задължават да внесат за одобряване на настоящите Правила от техните управителни органи.
     (2) Законните представители на членовете на Системата информират Съвета на председателите за решенията на техните управителни органи относно одобряването на настоящите Правила.
     (3) Приобщаването към настоящите Правила може да се визира в уставите, договорите, рекламните и информационни материали, в интервюта, делови срещи и др. под.

Чл. 8. Настоящите Правила са одобрени от Съвета на председателите, на основание чл. 2 от Правилника за дейността на Съвета на председателите при БТПП и регионалните палати (камари) в заседанието на Съвета, проведено на 4.12.2017 г. и са приети с решения на управителните органи на БТПП и на регионалните палата (камари), както следва: от Изпълнителния съвет на БТПП – с решение 1 на т.1.2 от Протокол № 102/1-2018 от 9 януари 2018 г., от Изпълнителния съвет на БсТПП – с решение 1 на т.1 от Протокол № 4/ИС-14.12.2017 г.; от …........… на Регионалната палата в …..…….. – с реш. № от ………..