Назад

БТПП искат въвеждане на електронни обществени поръчки


  • БТПП искат въвеждане на електронни обществени поръчки
    Според Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ Законът за обществените поръчки /ЗОП/ трябва да бъде модернизиран. Организацията представи позиция по промените в Закона, свързани с изискванията на европейското законодателство за кръга на възложителите и случаите на допустими промени в хода на изпълнение на поръчките, съобщиха от БТПП.

    БТПП отново дава предложение за преодоляване на нормативно наложеното в българското законодателство задължение за юридическите лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да попълват единен европейски документ за обществени поръчки от името на членовете на техните управителни органи. Според БТППП това се явява честа и трудно преодолима пречка при кандидатстване на тези юридически лица по реда на ЗОП поради числения състав на управителните им органи. В този смисъл БТПП предлага в Закона да се даде възможност на всички заинтересовани субекти да участват в процедурите по обществените поръчки.

    Палатата напомня, че сегашното законодателно решение прави невъзможно участието в обществени поръчки на сдружения с големи управителни съвети (каквато е БТПП с над 80-членен управителен съвет).


    Линк

Назад