Назад

От БТПП предлагат работодателите да не плащат и 40-те процента при някои условия


 • БТПП предлага да се въведе нов вид платен отпуск – карантинен


  Да се въведе нов вид платен отпуск – карантинен, който се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност. Това е едно от 19-те предложения на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за мерки в подкрепа на стопанските субекти във връзка с негативното влияние на КОВИД-19.
   
  Сред тях са връщане на изплащането на първите три дни болнични в НОИ – заради неработещите детски градини и училища много родители ползват болничен, за да гледат децата си, също и завръщащите се от чужбина стоят под карантина 14 дни или повече.
   
  А също и да се направи допълнително преразглеждане на държавния бюджет в насока отмяна на планирани разходи (например изграждане на стадиони, средства от предвидени командировки, представителни разходи и др.) и пренасочване на суми към други неотложни дейности в текущата ситуация.
   
  Предложенията са изготвени на базата на: експресно анкетно проучване сред членовете на БТПП в периода 18-23 март 2020 г. (350 фирми и браншови организации); на представени становища от членове на Палатата, след обявяване на извънредното положение; на изследване на подобни инициативи в страни от Европа чрез мрежата на Европалати и Европейския иновационен и информационен център; както и на базата на получена информация от службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и дипломатическите мисии със седалище София по повод реализирани мерки в държавите.

 • Вижте предложенията на Българската търговско-промишлена палата за мерки в подкрепа на бизнеса


  Предложенията на Българската търговско-промишлена палата за мерки в подкрепа на бизнеса са изготвени на база на анкетно проучване сред 350 фирми в периода 18-23 март 2020 г.

  • Мярката за гарантирано придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, с цел да не се възпрепятства износът и вносът на всякакъв вид стоки между държавите, трябва стриктно да се спазва. Открояваме неизползвана възможност – и фирмите, и още повече държавата трябва да се фокусират върху по-пълноценно използване на ЖП транспорта, който е под неин контрол.
  • Разглеждане на възможността за по-голям процент подкрепа от страна на държавата в схемата 60 на 40, например 80%, като във Великобритания (80%), Швейцария (80%), Словения (80%), Кипър (70%), Латвия (75%)
  • Инвентаризация на всички просрочени плащания от държавни и общински институции към бизнеса и ясна програма за издължаване в най-кратки срокове.
  • Откриването на телефонна линия в Министерство на финансите за сигнали на фирми за забавени плащания е добра стъпка, но е нужно и създаване на Национална електронна платформа или електронен адрес, в които се регистрират всички потърпевши компании и се извършва бърза комуникация с администрацията, която да отговаря в най-кратки срокове
  • Ускоряване на процеса за въвеждане и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор, с оглед спестяване на време и намаляване на разходите в централния и местните бюджети.
  • След оценка на възможностите на бюджета, да се предвидят законодателни изменения за удължаване на сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки.
  • Всички микропредприятия, регистрирани преди 01.02.2020 г. и с доказан спад в продажбите с 20% през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., в рамките на 3 месеца да бъдат освободени от плащането на социално-осигурителни вноски за техните служители, като се запазят всички права на осигурените лица, произтичащи по закон.
  • Активизиране на Бюрата по труда в комуникация с работодатели, които ще съкращават служители (хотели, ресторанти и др.) и своевременното им пренасочване в други сектори с увеличен оборот (хранителни магазини, аптеки и др.).
  • Връщане на изплащане на първите три дни болнични в НОИ – заради неработещите детски градини и училища много родители ползват болничен, за да гледат децата си, също и завръщащите се от чужбина стоят под карантина 14 дни или повече.
  • Въвеждане на нов вид платен отпуск – карантинен, който се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност.
  • Допълнително преразглеждане на държавния бюджет в насока отмяна на планирани разходи, например изграждане на стадиони, средства от предвидени командировки, представителни разходи и др., и пренасочване на суми към други неотложни дейности в текущата ситуация.
  • Освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения до края на извънредното положение.
  • Освобождаване от плащането на данък за недвижими имоти за периода до отпадане на извънредното положение за всички обекти, които са с преустановена дейност със заповед на държавен орган или на работодателя.
  • Освобождаване от плащане на наеми на фирми, които са сключили договори с държавни или общински дружества и техните обекти не функционират, заради обявеното извънредно положение или функционират, но са с намален с повече от 20% оборот през 2020 г. в месец спрямо същия от 2019 г.
  • По предложенията, които бяха инициирани от правителството, за увеличение със 700 млн. лв. на капитала на Българската банка за развитие, от които 500 млн.лв. за реализирането на два инструмента (портфейлни гаранции за търговските банки и временни дялови инвестиции в компании), насочени към юридическите лица, предлагаме да се планира таван на сумите, определен дял, предназначен само за малки и средни предприятия.
  • Освен предоставянето на безлихвени кредити към наетите, които са в неплатен отпуск, да се разшири мярката и към самоосигуряващите се лица, които имат доказан спад с 20% на доходите през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., като за самоосигуряващите се лица сумата да бъде удвоена на 3000 лв. (спрямо 1500 лв. на наети лица)
  • Промени в правилата при кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПИК 2014-2020 и Програмата за иновации и конкурентоспособност 2021-2027.
  • При преструктуриране на средствата по оперативните програми да не бъдат изцяло пренасочени всички ресурси за мерки, насочени към оцеляване и оздравяване, предвид неблагоприятните последици от коронавируса, а да остане и резерв за технологично развитие и иновации, без които в днешно време не можем.

  Линк

 • От БТПП предлагат да се въведе карантинен платен отпуск


  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) предлага пакет от 19 икономически мерки в подкрепа на стопанските субекти във връзка с негативното влияние на Covid-19. Изготвеният проект на мерки се базира на анкетно проучване сред членовете на БТПП (в периода 18-23 март сред 350 фирми и браншови организации), пристигнали становища от членове на БТПП, изследване на подобни инициативи в страни от Европа; получена информация от службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и дипломатическите мисии със седалище София по повод реализирани мерки в другите държави.

  Тези мерки са представени на вниманието на Народното събрание и изпълнителната власт, уточняват от Палатата.

  Вижте 19-те мерки:

  1. Мярката за гарантирано придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, с цел да не се възпрепятства износът и вносът на всякакъв вид стоки между държавите, трябва стриктно да се спазва. Според анкетата това е мярката, събрала най-много категорична подкрепа– на 96% от компаниите. Държавата трябва да се фокусират върху по-пълноценно използване на ЖП транспорта, който е под нейн контрол.

  2. Механизъм за подкрепа на заетостта във фирми в рамките на 3 месеца, чиято работа е влошена заради ситуацията с коронавируса – подкрепа от страна на държавата в размер на 60% от възнагражденията за служители. Преди да бъде обявена процедурата за кандидатстване по мярката, проучването на БТПП доказа, че такъв вид компенсация се подкрепя от 95% от участвалите в проучването, като71% я считат за „силно необходима“, а за 24% „необходима“. От БТПП  дават следните предложения за отстраняване на някои слабости в механизма за компенсиране на работодателите: отпадане на задължението за доплащане от 40% от работодателите, когато реално работникът или служителят не полага труд; таван на покритие на заплатата (напр. до средната заплата за страната); да отпадне автоматичното изключване на няколко сектора от обхвата на компенсациите, защото и сред тях попадат стопански субекти, които търпят загуби, заради извънредното положение. В случай че се окаже, че няма достатъчно работодатели, кандидатстващи по схемата, се предлага и разглеждане на възможността за по-голям процент подкрепа от страна на държавата напр. 80%, като в някои страни: Великобритания (80%), Швейцария (80%), Словения (80%), Кипър (70%), Латвия (75%).

  3. Инвентаризация на всички просрочени плащания от държавни и общински институции към бизнеса и ясна програма за издължаване в най-кратки срокове. Във връзка с актуализацията на бюджета и увеличаване на лимита на новопоетия държавен дълг до 10 млрд. лв., е недопустимо да се задържат средства към бизнеса.

  4. Откриването на телефонна линия в Министерство на финансите за сигнали на фирми за забавени плащания е добра стъпка, но е нужно и създаване на Национална електронна платформа/електронен адрес, в които се регистрират всички потърпевши компании и се извършва бърза комуникация с администрацията, която да отговаря в най-кратки срокове.

  5. Ускоряване на процеса за въвеждане и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор, с оглед спестяване на време и намаляване на разходите в централния и местните бюджети. Да се извърши оптимизиране на административния апарат, включително и провеждането на електронни търгове.

  6. След оценка на възможностите на бюджета, да се предвидят законодателни изменения за удължаване на сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки. По това предложение има извършени действия и БТПП подкрепи последните изменения, с които се удължиха сроковете за годишното счетоводно приключване на фирмите, както и за подаване на годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, които се изместиха до края на юни 2020.

  7. Всички микропредприятия, регистрирани преди 01.02.2020 и с доказан спад в продажбите с 20% през 2020 спрямо същия месец от 2019, в рамките на 3 месеца да бъдат освободени от плащането на социално-осигурителни вноски за техните служители, като се запазят всички права на осигурените лица, произтичащи по закон. Самоосигуряващите се лица, които имат поне 20% по-ниски доходи през 2020 спрямо същия месец от 2019 също да бъдат освободени от плащане на социално-осигурителни вноски в рамките на 3 месеца, като се запазят всички осигурителни права на самоосигуряващите се лица произтичащи по закон. От мярката да могат да се възползват само изрядните данъкоплатци.

  8. Активизиране на Бюрата по труда в комуникация с работодатели, които ще съкращават служители (хотели, ресторанти и др.) и своевременното им пренасочване в други сектори с увеличен оборот (хранителни магазини, аптеки и др.).

  9. Връщане на изплащане на първите три дни болнични в НОИ– заради неработещите детски градини и училища много родители ползват болничен, за да гледат децата си, също и завръщащите се от чужбина стоят под карантина 14 дниили повече.

  10. Въвеждане на нов вид платен отпуск –карантинен, който се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност.

  11. Допълнително преразглеждане на държавния бюджет в насока отмяна на планирани разходи (например изграждане на стадиони, средства от предвидени командировки, представителни разходии др.) и пренасочванена суми към други неотложни дейности в текущата ситуация.

  12. Освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения за собствениците/ ползвателите на имот за обществено обслужване, които не работят, в частност категоризирани като заведение за хранене и развлечение и/или средство за подслон/място за настаняване, за периода от 13.03.2020 до отпадане на извънредното положение.

  Да се предостави 6-месечен срок, след изтичане на извънредното положение, в който общините да започнат да изчисляват таксата сметосъбиране и сметоизвозване на принципа „замърсителят плаща“, като се направи промяна в ЗМДТ (чл.67), а не постоянно да се отлага промяната за следващ бъдещ период.

  13. Освобождаване от плащането на данък за недвижими имоти за периода от 13.03.2020 до отпадане на извънредното положение за всички обекти, които са с преустановена дейност със заповед на държавен орган или на работодателя.

  14. Освобождаване от плащане на наеми на фирми, които са сключили договори с държавни или общински дружества и техните обекти не функционират, заради обявеното извънредно положение или функционират, но са с намален с повече от 20% оборот през 2020 в месец спрямо същия от 2019.

  15. По предложенията, които бяха инициирани от правителството, за увеличение със 700 млн. лв. на капитала на Българската банка за развитие, от които 500 млн. лв. за реализирането на два инструмента (портфейлни гаранции за търговските банки и временни дялови инвестиции в компании), насочени към юридическите лица, членовете на БТПП изразяват подкрепа, макар и в не толкова силна степен. За около 42% това е силно необходима мярка, за 36% необходима, а за 22% е слабо необходима мярка. Нужна е повече информация за самата процедура какви са изискванията. Предлагаме да се планира таван на сумите, определен дял, предназначен само за малки и средни предприятия. В настоящата ситуация фирмите имат недостиг на оборотен капитал, затова е много важно да се създадат специални кредитни продукти, насочени към МСП и да включват такива между 25 и 125 хил. евро. за посрещане на най-неотложни нужди. Тази инструменти е необходимо да стартират възможно най-скоро, при облекчена процедура, но да има и определени изисквания, на които да отговарят фирмите (напр. жизненоспособни).

  16. Освен предоставянето на безлихвени кредити към наетите, които са в неплатен отпуск, да се разшири мярката и към самоосигуряващите се лица, които имат доказан спад с 20% на доходите през 2020 спрямо същия месец от 2019 г., като за самоосигуряващите се лица сумата да бъде удвоена на 3000 лв. (спрямо 1500 лв. на наети лица).

  17. Промени в правилата при кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПИК 2014-2020 и Програмата за иновации и конкурентоспособност 2021-2027
  • облекчени критерии за участие – сега по проектите могат да кандидатстват само фирми с отлична фирмена история (които лесно биха получили и кредит на ниска лихва);
  •промяна в правилата при кандидатстване–сега съществува забрана за участие на фирми в затруднено финансово положение;
  •кратки срокове за оценка на проектите предложения –от 4 месеца, срокът следва да се съкрати на 1,5-2 месеца;
  •кратки срокове за сключване на договорите след класиране –сега периодът от подаването на проектното предложение до сключването на административен договор е минимум 1 година –срокът следва да се съкрати на 6 месеца;
  •кратки срокове за разглеждане на отчети по проекти и ускорено плащане при верифицирани разходи. В БТПП и сега постъпват сигнали, че се бавят плащания по различните програми;
  •премахване от оперативните програми (специално от ОПИК) на процедури за финансиране на държавни инфраструктурни проекти (финансиране строежът на газови трасета) и на държавната администрация (директно финансиране на дейности на държавни ведомства, без конкурс) –тези звена си имат свои оперативни програми и отделно финансиране
  •искане за вдигане на тавана на размера на държавната помощ „деминимис“ –от 200000 евро за 3 данъчни години на 400000 евро за същия период;
  •приоритизирането при оценката на проектните предложения да не бъде на регионален принцип или на база Иновационната стратегията за интелигентна специализация –а по кодове на икономическа дейност –като фокусът да е върху най-засегнатите от кризата предприятия.

  18. При преструктуриране на средствата по оперативните програми да не бъдат изцяло пренасочени всички ресурси за мерки, насочени към оцеляване и оздравяване, предвид неблагоприятните последици от коронавируса, а да остане и резерв за технологично развитие и иновации, без които в днешно време не можем.

  19. По отношение на обявените намерения за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ на най-засегнатите компании, според БТПП те трябва внимателно да се оценят, съгласно възможностите на бюджета и при ясна процедура с обективни критерии.


  Линк

 • БТПП предлага адекватни мерки за фирмите


  Предложения на Българската търговско-промишлена палата за мерки в подкрепа на стопанските субекти във връзка с негативното влияние на КОВИД-19
   
  Предложенията са изготвени на база на:
  •    експресно анкетно проучване сред членовете на БТПП в периода 18-23 март 2020 година (350 фирми и браншови организации);
  •    представени становища от членове на Палатата, след обявяване на извънредното положение;
  •    изследване на подобни инициативи в страни от Европа чрез мрежата на Европалати и Европейския иновационен и информационен център;
  •    получена информация от службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и дипломатическите мисии със седалище София по повод реализирани мерки в държавите.
   
  1)    Въпреки подобрението в бързината на обслужването, мярката за гарантирано придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, с цел да не се възпрепятства износът и вносът на всякакъв вид стоки между държавите, трябва стриктно да се спазва. Според анкетата това е мярката, събрала най-много категорична подкрепа – на 96% от компаниите. Наши членове сигнализират дори за осигуряване на приоритетен зелен транспортен сухопътен коридор за камиони, превозващи лекарствени средства, храни, суровини за хранителната и питейна индустрия. Не на последно място, предвид затрудненията, свързани с автомобилния транспорт, се забелязва една неизползвана възможност – и фирмите, и още повече държавата трябва да се фокусират върху по-пълноценно използване на ЖП транспорта, който е под неин контрол.
  2)    Механизъм за подкрепа на заетостта във фирми в рамките на 3 месеца, чиято работа е влошена заради ситуацията с коронавируса – подкрепа от страна на държавата в размер на 60 % от възнагражденията за служители. Преди да бъде обявена процедурата за кандидатстване по мярката, проучването на БТПП доказа, че такъв вид компенсация се подкрепя от 95% от участвалите в проучването, като 71% я считат за „силно необходима“, а за 24% „необходима“. БТПП оценява, че голяма част от предложенията на Палатата бяха приети в постановлението, с което се реализира мярката – например включени са компании от голяма част от икономическите дейности, които имат спад с 20% на приходите, както и бяха поети от страна на държавата осигурителните вноски, дължими от работодателя.
   
  БТПП предложи, един месец след действие на постановлението, да се обмислят варианти за неговото подобрение. На този етап, можем да дадем следните предложения за отстраняване на някои слабости в механизма за компенсиране на работодателите: отпадане на задължението за доплащане от 40% от работодателите, когато реално работникът или служителят не полага труд; таван на покритие на заплатата (напр. до средната заплата за страната); да отпадне автоматичното изключване на няколко сектора от обхвата на компенсациите, защото и сред тях попадат стопански субекти, които търпят загуби, заради извънредното положение. В случай че се окаже, че няма достатъчно работодатели, кандидатстващи по схемата, предлагаме и разглеждане на възможността за по-голям процент подкрепа от страна на държавата напр. 80%, като в някои страни: Великобритания (80%), Швейцария (80%), Словения (80%), Кипър (70%), Латвия (75%).
  3)    Инвентаризация на всички просрочени плащания от държавни и общински институции към бизнеса и ясна програма за издължаване в най-кратки срокове. Във връзка с актуализацията на бюджета и увеличаване на лимита на новопоетия държавен дълг до 10 млрд. лв., е недопустимо да се задържат средства към бизнеса.
  4)    Откриването на телефонна линия в Министерство на финансите за сигнали на фирми за забавени плащания е добра стъпка, но е нужно и създаване на Национална електронна платформа/електронен адрес, в които се регистрират всички потърпевши компании и се извършва бърза комуникация с администрацията, която да отговаря в най-кратки срокове.
  5)    Ускоряване на процеса за въвеждане и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор, с оглед спестяване на време и намаляване на разходите в централния и местните бюджети. Да се извърши оптимизиране на административния апарат, включително и провеждането на електронни търгове.
  6)    След оценка на възможностите на бюджета, да се предвидят законодателни изменения за удължаване на сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки. По това предложение има извършени действия и БТПП подкрепи последните изменения, с които се удължиха сроковете за годишното счетоводно приключване на фирмите, както и за подаване на годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, които се изместиха до края на юни 2020 година.

  Линк

 • БТПП предлага микробизнесът да бъде освободен от плащане на осигуровки
  Всички микропредприятия, регистрирани преди 1 февруари и с доказан спад в продажбите с 20% през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., в рамките на 3 месеца да бъдат освободени от плащането на социалноосигурителни вноски за техните служители, като се запазят всички права на осигурените лица, произтичащи по закон, предлага Българската търговско-промишлена палата. 
   
  В доклада им, които е изпратен до правителството и Народното събрание, се предлага и самоосигуряващите се лица, които имат поне 20% по-ниски доходи през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., също да бъдат освободени от плащане на социално-осигурителни вноски в рамките на 3 месеца, като се запазят осигурителните им права. 
   
  БТПП иска и инвентаризация на всички просрочени плащания от държавни и общински институции към бизнеса и ясна програма за издължаване в най-кратки срокове. Според палатата, след увеличаването на лимита на новопоетия държавен дълг до 10 млрд. лв., е недопустимо да се задържат средства към бизнеса.
   
  Другата идея на организацията е връщане на изплащане на първите три дни болнични в НОИ – заради неработещите детски градини и училища много родители ползват болничен, за да гледат децата си, също и завръщащите се от чужбина стоят под карантина 14 дни или повече. Предлага се и въвеждане на нов вид платен отпуск – карантинен, който се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност..
   
  БТПП настоява и за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци. Както и заплащането на данък за недвижими имоти за периода от 13 март до отпадане на извънредното положение.
   
  "Изготвеният проект на мерки се базира на анкетно проучване сред членовете на БТПП, пристигнали становища от членове на БТПП, изследване на подобни инициативи в страни от Европа чрез мрежата на Европалати и Европейския иновационен и информационен център; получена информация от службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и дипломатическите мисии със седалище София по повод реализирани мерки в другите държави", уточняват от бизнес организацията. 

  Линк

 • БТПП предлага пакет от мерки в подкрепа на стопанските субекти


  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) предлага пакет от мерки в подкрепа на стопанските субекти във връзка с негативното влияние на COVID-19.

  Предложенията на БТПП са изготвени на базата на експресно анкетно проучване сред нейни членове в периода 18-23 март 2020 г. сред 350 фирми и браншови организации, съобщиха от пресцентъра на БТПП. Те са базирани и на представени становища от членове на Палатата, след обявяване на извънредното положение; изследване на подобни инициативи в страни от Европа чрез мрежата на Европалати и Европейския иновационен и информационен център; информация от службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и дипломатическите мисии със седалище София по повод реализирани мерки в държавите.

  Въпреки подобрението в бързината на обслужването, мярката за гарантирано придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, за да не се възпрепятства износът и вносът на всякакъв вид стоки между държавите, трябва стриктно да се спазва. Според анкета на БТПП това е мярката, събрала най-много категорична подкрепа - на 96 на сто от компаниите.

  Членове на БТПП сигнализират дори за осигуряване на приоритетен зелен транспортен сухопътен коридор за камиони, превозващи лекарствени средства, храни, суровини за хранителната и питейна индустрия. Не на последно място, предвид затрудненията, свързани с автомобилния транспорт, се забелязва неизползвана възможност - и фирмите, и още повече държавата трябва да се фокусират върху по-пълноценно използване на ЖП транспорта, който е под неин контрол, посочват от Палатата.

  Преди да бъде обявена процедурата за кандидатстване по мярката "60/40", проучването на БТПП е показало, че такъв вид компенсация се подкрепя от 95 на сто от участвалите в проучването, като 71 на сто я считат за "силно необходима", а за 24 на сто - "необходима". БТПП оценява, че голяма част от предложенията на Палатата са бил приети в постановлението, с което се реализира мярката - например включени са компании от голяма част от икономическите дейности, които имат спад с 20 на сто на приходите, както и са били поети от страна на държавата осигурителните вноски, дължими от работодателя, посочват от БТПП.

  От БТПП напомнят за предложението си един месец след действие на постановлението, да се обмислят варианти за неговото подобрение. На този етап от Палата предлагат отстраняване на някои слабости в механизма за компенсиране на работодателите като например: отпадане на задължението за доплащане от 40 на сто от работодателите, когато реално работникът или служителят не полага труд; таван на покритие на заплатата (напр. до средната заплата за страната); да отпадне автоматичното изключване на няколко сектора от обхвата на компенсациите, защото и сред тях попадат стопански субекти, които търпят загуби, заради извънредното положение. В случай че се окаже, че няма достатъчно работодатели, кандидатстващи по схемата, от БТПП предлагат и разглеждане на възможността за по-голям процент подкрепа от страна на държавата напр. 80 на сто, като в някои страни: Великобритания (80 на сто), Швейцария (80 на сто), Словения (80 на сто), Кипър (70 на сто), Латвия (75 на сто).

  Друго предложение на БТПП е инвентаризация на всички просрочени плащания от държавни и общински институции към бизнеса и ясна програма за издължаване в най-кратки срокове. Във връзка с актуализацията на бюджета и увеличаване на лимита на новопоетия държавен дълг до 10 млрд. лв., е недопустимо да се задържат средства към бизнеса, смятат от Палатата.

  Според БТПП откриването на телефонна линия в Министерство на финансите за сигнали на фирми за забавени плащания е добра стъпка, но е нужно и създаване на Национална електронна платформа/електронен адрес, в които се регистрират всички потърпевши компании и се извършва бърза комуникация с администрацията, която да отговаря в най-кратки срокове.

  Настоява се за ускоряване на процеса за въвеждане и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор, както и провеждането на електронни търгове.

  След оценка на възможностите на бюджета БТПП предлага да се предвидят законодателни изменения за удължаване на сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки. От палата отбелязват, че по това предложение има извършени действия и БТПП подкрепя последните изменения.

  Предлага се всички микропредприятия, регистрирани преди 1 февруари 2020 г. и с доказан спад в продажбите с 20 на сто през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., в рамките на 3 месеца да бъдат освободени от плащането на социално-осигурителни вноски за техните служители, като се запазят всички права на осигурените лица, произтичащи по закон. Самоосигуряващите се, които имат поне 20 на сто по-ниски доходи през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., също да бъдат освободени от плащане на социално-осигурителни вноски в рамките на 3 месеца, като се запазят всички осигурителни права на самоосигуряващите се, произтичащи по закон. От мярката да могат да се възползват само изрядните данъкоплатци, подчертават от БТПП.


  Линк

 • Πpoмeни в cxeмaтa "60/40" и въвeждaнe нa ĸapaнтинeнт oтпycĸ пpeдлaгaт oт БTПΠ


  Πpoмeни в мяpĸaтa "60/40", yдължaвaнe нa cpoĸoвeтe зa плaщaнe нa дaнъци и ocигypoвĸи, ocвoбoждaвaнe нa плaщaнeтo нa ocигypитeлни внocĸи нa paбoтницитe нa миĸpoĸпpeдпpиятия и въвeждaнe нa нoв вид плaтeн oтпycĸ ca чacт oт пpeдлoжeниятa нa Бългapcĸaтa тъpгoвcĸo-пpoмишлeнa пaлaтa (БTПΠ) зa мepĸи в пoдĸpeпa нa ĸoмпaниитe y нac в peзyлтaт нa пaндeмиятa.
   
  "Oтпaдaнe нa зaдължeниeтo зa дoплaщaнe oт 40% oт paбoтoдaтeлитe, ĸoгaтo peaлнo paбoтниĸът или cлyжитeлят нe пoлaгa тpyд; тaвaн нa пoĸpитиe нa зaплaтaтa (нaпp. дo cpeднaтa зaплaтa зa cтpaнaтa); дa oтпaднe aвтoмaтичнoтo изĸлючвaнe нa няĸoлĸo ceĸтopa oт oбxвaтa нa ĸoмпeнcaциитe, зaщoтo и cpeд тяx пoпaдaт cтoпaнcĸи cyбeĸти, ĸoитo тъpпят зaгyби, зapaди извънpeднoтo пoлoжeниe", тoвa ca пpeдлoжeниятa зa пpoмeни пo мяpĸaтa "60/40", ĸaтo oт БTПΠ дoпълвaт, чe би мoглo дa бъдe paзглeждaнa и възмoжнocттa зa пo-гoлям пpoцeнт пoдĸpeпa oт cтpaнa нa дъpжaвaтa пo пpимepa нa дъpжaви, ĸaтo Beлиĸoбpитaния, Швeйцapия и Cлoвeния, ĸъдeтo тя e нa paвнищe oт 80 нa cтo.
   
  Дpyгa пpeдлaгaнa мяpĸa e въвeждaнeтo нa зaĸoнoдaтeлни измeнeния, c ĸoитo дa ce yдължaт cpoĸoвeтe зa дeĸлapиpaнe и зa плaщaнe нa дaнъци и ocигypoвĸи. "Πo тoвa пpeдлoжeниe имa извъpшeни дeйcтвия и БTΠΠ пoдĸpeпи пocлeднитe измeнeния, c ĸoитo ce yдължиxa cpoĸoвeтe зa гoдишнoтo cчeтoвoднo пpиĸлючвaнe нa фиpмитe, ĸaĸтo и зa пoдaвaнe нa гoдишни дeĸлapaции пo Зaĸoнa зa ĸopпopaтивнoтo пoдoxoднo oблaгaнe, ĸoитo ce измecтиxa дo ĸpaя нa юни 2020 гoдинa", ce пocoчвa в дoĸyмeнтa.
   
  Cпopeд пaлaтaтa миĸpoпpeдпpиятиятa, ĸoитo имaт cпaд нa пpoдaжбитe c 20%, дa бъдaт ocвoбoдeни oт плaщaнeтo нa coциaлнo-ocигypитeлни внocĸи зa тexнитe cлyжитeли в paмĸитe нa 3 мeceцa. Cъщo тaĸa тaзи мяpĸa зa вaжи зa дaмoocигypявaщитe ce лицa, ĸoитo имaт пoнe 20% пo-ниcĸи дoxoди пpeз 2020 гoдинa cпpямo cъщия мeceц oт 2019 гoдинa.
   
  Oт БTПΠ нacтoявaт зa вpъщaнe нa изплaщaнe нa пъpвитe тpи дни бoлнични в HOИ. Kaтo мoтив зa тoвa пpeдлoжeниe ce пocoчвa, чe зapaди нepaбoтeщитe дeтcĸи гpaдини и yчилищa мнoгo poдитeли пoлзвaт бoлничeн, зa дa глeдaт дeцaтa cи. Зaeднo c тoвa зaвpъщaщитe ce oт чyжбинa cтoят пoд ĸapaнтинa 14 дни или пoвeчe.
   
  Kaтo чacт oт мepĸитe ce пpeдлaгa и въвeждaнe нa нoв вид плaтeн oтпycĸ - ĸapaнтинeн. Toй мoжe дa ce зaплaщa oт HOИ нa бaзa нa нopмиpaнaтa зa cтpaнaтa линия нa бeднocт.

  Линк

 • От БТПП предлагат работодателите да не плащат и 40-те процента при някои условия
   
   
  Работодателите да не плащат и 40-те процента по мярката 60/40 предлагат от БТПП. Това е едно от предложенията на Българската търговско-промишлена палата като мерки в подкрепа на бизнеса заради ограниченията, въведени с извънредното положение, целящо да спре разпространението на коронавируса.
   
  Месец след действие на правителственото постановление за мерки, насочени към бизнеса, от БТПП предлагат да се обмислят варианти за неговото подобрение:
        отпадане на задължението за доплащане от 40% от работодателите, когато реално работникът или служителят не полага труд; таван на покритие на заплатата (напр. до средната заплата за страната); да отпадне автоматичното изключване на няколко сектора от обхвата на компенсациите, защото и сред тях попадат стопански субекти, които търпят загуби, заради извънредното положение. В случай че се окаже, че няма достатъчно работодатели, кандидатстващи по схемата, предлагат и разглеждане на възможността за по-голям процент подкрепа от страна на държавата напр. 80%, като в някои страни: Великобритания (80%), Швейцария (80%), Словения (80%), Кипър (70%), Латвия (75%).
      Инвентаризация на всички просрочени плащания от държавни и общински институции към бизнеса и ясна програма за издължаване в най-кратки срокове. Във връзка с актуализацията на бюджета и увеличаване на лимита на новопоетия държавен дълг до 10 млрд. лв., е недопустимо да се задържат средства към бизнеса.
      Откриването на телефонна линия в Министерство на финансите за сигнали на фирми за забавени плащания е добра стъпка, но е нужно и създаване на Национална електронна платформа/електронен адрес, в които се регистрират всички потърпевши компании и се извършва бърза комуникация с администрацията, която да отговаря в най-кратки срокове.
      Ускоряване на процеса за въвеждане и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор, с оглед спестяване на време и намаляване на разходите в централния и местните бюджети. Да се извърши оптимизиране на административния апарат, включително и провеждането на електронни търгове.
      След оценка на възможностите на бюджета, да се предвидят законодателни изменения за удължаване на сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки. По това предложение има извършени действия и БТПП подкрепи последните изменения, с които се удължиха сроковете за годишното счетоводно приключване на фирмите, както и за подаване на годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, които се изместиха до края на юни 2020 година.
      Всички микропредприятия, регистрирани преди 01.02.2020 г. и с доказан спад в продажбите с 20% през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., в рамките на 3 месеца да бъдат освободени от плащането на социално-осигурителни вноски за техните служители, като се запазят всички права на осигурените лица, произтичащи по закон. Самоосигуряващите се лица, които имат поне 20% по-ниски доходи през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., също да бъдат освободени от плащане на социално-осигурителни вноски в рамките на 3 месеца, като се запазят всички осигурителни права на самоосигуряващите се лица произтичащи по закон. От мярката да могат да се възползват само изрядните данъкоплатци.
      Активизиране на Бюрата по труда в комуникация с работодатели, които ще съкращават служители (хотели, ресторанти и др.) и своевременното им пренасочване в други сектори с увеличен оборот (хранителни магазини, аптеки и др.).
      Връщане на изплащане на първите три дни болнични в НОИ - заради неработещите детски градини и училища много родители ползват болничен, за да гледат децата си, също и завръщащите се от чужбина стоят под карантина 14 дни или повече.
      Въвеждане на нов вид платен отпуск - карантинен, който се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност.
      Допълнително преразглеждане на държавния бюджет в насока отмяна на планирани разходи (например изграждане на стадиони, средства от предвидени командировки, представителни разходи и др.) и пренасочване на суми към други неотложни дейности в текущата ситуация.
      Освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения за собствениците/ ползвателите на имот за обществено обслужване, които не работят, в частност категоризирани като заведение за хранене и развлечение и/или средство за подслон/място за настаняване, за периода от 13.03.2020 г. до отпадане на извънредното положение. Да се предостави 6-месечен срок, след изтичане на извънредното положение, в който общините да започнат да изчисляват таксата сметосъбиране и сметоизвозване на принципа "замърсителят плаща", като се направи промяна в ЗМДТ (чл.67), а не постоянно да се отлага промяната за следващ бъдещ период.
      Освобождаване от плащането на данък за недвижими имоти за периода от 13.03.2020 г. до отпадане на извънредното положение за всички обекти, които са с преустановена дейност със заповед на държавен орган или на работодателя.
      Освобождаване от плащане на наеми на фирми, които са сключили договори с държавни или общински дружества и техните обекти не функционират, заради обявеното извънредно положение или функционират, но са с намален с повече от 20% оборот през 2020 г. в месец спрямо същия от 2019 г.
      По предложенията, които бяха инициирани от правителството, за увеличение със 700 млн. лв. на капитала на Българската банка за развитие, от които 500 млн.лв. за реализирането на два инструмента (портфейлни гаранции за търговските банки и временни дялови инвестиции в компании), насочени към юридическите лица, членовете на БТПП изразяват подкрепа, макар и в не толкова силна степен. За около 42% това е силно необходима мярка, за 36% необходима, а за 22% е слабо необходима мярка. Нужна е повече информация за самата процедура какви са изискванията. Предлагаме да се планира таван на сумите, определен дял, предназначен само за малки и средни предприятия.
      В настоящата ситуация фирмите имат недостиг на оборотен капитал, затова е много важно да се създадат специални кредитни продукти, насочени към МСП и да включват такива между 25 и 125 хил. евро. за посрещане на най-неотложни нужди. Тези инструменти е необходимо да стартират възможно най-скоро, при облекчена процедура, но да има и определени изисквания на които да отговарят фирмите (напр. жизненоспособни).
      Освен предоставянето на безлихвени кредити към наетите, които са в неплатен отпуск, да се разшири мярката и към самоосигуряващите се лица, които имат доказан спад с 20% на доходите през 2020 г. спрямо същия месец от 2019 г., като за самоосигуряващите се лица сумата да бъде удвоена на 3000 лв. (спрямо 1500 лв. на наети лица
      Промени в правилата при кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПИК 2014-2020 и Програмата за иновации и конкурентоспособност 2021-2027.
      - облекчени критерии за участие - сега по проектите могат да кандидатстват само фирми с отлична фирмена история (които лесно биха получили и кредит на ниска лихва);
      - промяна в правилата при кандидатстване - сега съществува забрана за участие на фирми в затруднено финансово положение;
      - кратки срокове за оценка на проектите предложения - от 4 месеца, срокът следва да се съкрати на 1,5-2 месеца;
      - кратки срокове за сключване на договорите след класиране - сега периодът от подаването на проектното предложение до сключването на административен договор е минимум 1 година - срокът следва да се съкрати на 6 месеца;
      - кратки срокове за разглеждане на отчети по проекти и ускорено плащане при верифицирани разходи. В БТПП и сега постъпват сигнали, че се бавят плащания по различните програми;
      - премахване от оперативните програми (специално от ОПИК) на процедури за финансиране на държавни инфраструктурни проекти (финансиране строежът на газови трасета) и на държавната администрация (директно финансиране на дейности на държавни ведомства, без конкурс) - тези звена си имат свои оперативни програми и отделно финансиране"
      - искане за вдигане на тавана на размера на държавната помощ "деминимис" - от 200000 евро за 3 данъчни години на 400000 евро за същия период;
      - приоритизирането при оценката на проектните предложения да не бъде на регионален принцип или на база Иновационната стратегията за интелигентна специализация, а по кодове на икономическа дейност - като фокусът да е върху най-засегнатите от кризата предприятия.
   
  При преструктуриране на средствата по оперативните програми да не бъдат изцяло пренасочени всички ресурси за мерки, насочени към оцеляване и оздравяване, предвид неблагоприятните последици от коронавируса, а да остане и резерв за технологично развитие и иновации, без които в днешно време не можем.
   
  По отношение на обявените намерения за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ на най-засегнатите компании, според БТПП те трябва внимателно да се оценят, съгласно възможностите на бюджета и при ясна процедура с обективни критерии.
   
  Това са мерки, които от БТПП смятат за приложими в България. Според проучване на членовете на БТПП гарантираното придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, вносът и износът на всякакъв вид стоки между държавите, трябва стриктно да се спазва. Тази мярка има най-голяма подкрепа - на 96% от компаниите.
   
  Искането е за осигуряване на приоритетен зелен транспортен сухопътен коридор за камиони, превозващи лекарствени средства, храни, суровини за хранителната и питейна индустрия. В тази ситуация предизвиква и по-пълноценно използване на ЖП транспорта, който е под контрол на държавата.
   
  Според 71% от членовете на БТПП подкрепата от държавата на заетостта във фирми в рамките на 3 месеца, чиято работа е влошена с 60 % от заплатите и осигуровките на служителите е "силно необходима", а за 24% "необходима".Тази компенсация се подкрупа от 95% от участвалите в проучването.
   
  От БТПП дипломатично оценяват, че голяма част от предложенията им бяха приети в постановлението, с което се реализира мярката - например включени са компании от голяма част от икономическите дейности, които имат спад с 20% на приходите, както и бяха поети от страна на държавата осигурителните вноски, дължими от работодателя.
   
  Предложенията са базирани на експресно анкетно проучване сред членовете на БТПП в периода 18-23 март 2020 година (350 фирми и браншови организации), представени становища от членове на Палатата, след обявяване на извънредното положение, изследване на подобни инициативи в страни от Европа чрез мрежата на Европалати и Европейския иновационен и информационен център.
   

  Линк

Назад