Назад

Обсъдиха се възможностите за участие на МСП в новите програми за иновации и конкурентоспособностПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Радослав Ризов, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа и ръководител на Управляващия орган по програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. В срещата взе участие и главният секретар на БТПП Васил Тодоров.

Обсъдиха се възможностите за успешно участие на българските предприятия в тези програми, както и проблемните области и предизвикателствата в процеса на кандидатстване и изпълнение на проектите. Фокусът на дискусията бе трансферът на знания и технологии от страна на научните организации и висшите училища към предприятията и осигуряване на достъп на микро, малките и средните предприятия до необходимата им научна инфраструктура с цел повишаване на конкурентоспособността на икономиката, както и установяването на устойчиво сътрудничество между тях. Обсъдени бяха конкретни въпроси, свързани с възможностите за кандидатстване на МСП по програмите, както и възможните подходи за улесняване на този процес.

Внимание бе отделено и на необходимостта от стимулиране участието на българските научни организации и на бизнеса в Рамковата програма „Хоризонт Европа“, както и в други хоризонтални програми на ЕС.

Симеонов предложи БТПП и нейните регионални и браншови структури да се включат активно в популяризирането на програмите и да участват в организацията на информационните дни в София и в останалите областни центрове, което бе приветствано от страна на Ризов. Обсъдиха се и други форми на партньорство и сътрудничество между Палатата и Министерството.

 

 


29.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад