Назад

Подкрепа за развитието на иновативно предприемачество в агроиндустриятаОт септември т. г. Българската търговско-промишлена палата започна изпълнението на проект „AGROINNOECCO“ по програмата за транснационално сътрудничество “Балкан Мед“. Проектът се изпълнява в сътрудничество между 6 организации от България, Гърция, Кипър и Албания. Предвижда се дейностите по проекта да насърчат развитието на иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията и да разширят сътрудничеството между МСП от региона на Балканите и Средиземно море. Целева група на проекта са освен действащите агрофирми, така и млади предприемачи, които нямат създадена фирма, но имат иновативна идея, която трябва да се развие и тества за приложимост на пазара.

За осъществяване целите на проекта, БТПП ще разработи и участва при реализирането на следните дейности:

• проучване на добри практики в областта на предприемачеството в сектора на агроиндустрията, взаимстване на добри практики и успешни иновативни модели от региона;

• подбор на 20 участници от България с иновативни идеи от сектора на „агроиндустрията“, които да участват в планираните обучения и консултации, да разработят бизнес планове, да участват в среща в Гърция за обмяна на опит и идеи, да се запознаят с възможни източници за финансиране на своите идеи;

• разработване на план за създаване на териториален „Агроинноеко“ клъстер в България и работа в мрежа с клъстерите от региона на Балкан Мед.

За процедурите и изискванията по подбора на участниците в обученията, разработването на бизнес планове, обмяна на опита в Гърция, БТПП ще разпространи допълнително информацията.

На 23 и 24 октомври БТПП участва в стартиращата среща на партньорите по проект „Агроинноеко“ в Патра – Гърция. Основните теми за обсъждане бяха свързани с: изработване на единни критерии за избор на участници в пилотните схеми за генериране на нови идеи, обучение, обмяна на опит; изисквания към създаването на клъстери; създаване на сайт, разпространение на информацията и съгласуване провеждането на общите дейности.


23.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад