Устав на БТПП - Раздел V: Членове, права и задължения

Р А З Д Е Л    V
ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЧЛЕНСТВО
Член 13. Членуването в Палатата е доброволно.
Член 14. /1/ Членовете на Палатата са преки, почетни, асоциирани и членове - кореспонденти.
  /2/ Преки членове на Палатата могат да бъдат:
   
 1. физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред;
 2. регионалните търговско-промишлени палати (камари);
 3. фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи стопанската дейност;
 4. физически лица, които сътрудничат на Палатата, подпомагат и популяризират нейната дейност.
  /3/ Членовете на организациите по т.т. 2 и 3 на предходната алинея стават членове на Палатата по реда на този устав.
  /4/ Почетни членове на Палатата могат да бъдат физически лица от страната и чужбина - изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на целите и задачите на Палатата.
  /5/ (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Асоциирани членове на Палатата са вписаните в единния й регистър лица, които извършват стопанска, и/или нестопанска дейност - търговци, граждански дружества, юридически лица с нестопанска цел.
  /6/ Членове-кореспонденти на Палатата могат да бъдат чуждестранни съюзи, обединения, асоциации и др. под., с които Палатата поддържа активно сътрудничество.
  /7/ Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.
Член 15. /1/ Лицата по чл. 14, ал. 2, т.т. 1, 2 и 3 се приемат за преки членове на Палатата въз основа на писмена молба до Изпълнителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема Устава и спазва Кодекса по етика в стопанската дейност. Членственото правоотношение възниква след решението на Изпълнителния съвет и заплащането на имуществената внос (членския внос).
  /2/ Отказът на Изпълнителния съвет да удовлетвори молбата за членство може да се обжалва пред Общото събрание в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от решението на Изпълнителния съвет.
  /3/ Преки членове по чл. 14, ал. 2, т. 4, почетни членове и членове-кореспонденти на Палата се приемат по предложение на Изпълнителния съвет, със съгласието на физическото или юридическо лице и с решение на Управителния съвет.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 16. /1/ Преките и почетните членове на Палатата имат право:
 
 1. да участват лично или чрез представител в Общото събрание;
 2. да бъдат избирани в управителните и контролните органи на Палатата;
 3. на един глас, който се упражнява лично или от техен представител;
  /2/ Членовете на Палатата имат и правата:
 
 1. да ползват с предимство, безплатно и/или с намаление услуги от дейността на Палатата и/или нейното имущество;
 2. да участват в мероприятията на Палатата;
 3. да получават информация за дейността на Палатата;
 4. да участват в обсъждания, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите им;
 5. да посочват при необходимост членуването си в Палатата в свои документи;
 6. да участват в работата на съветите към Палатата и да ползват тяхното сътрудничество при осъществяване на дейността си.
Член 17. (доп. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Всеки член на Палатата, е длъжен, чрез своите представители и служители:
 
 1. да спазва изискванията на Устава;
 2. да съдейства за осъществяване целите и задачите на Палатата;
 3. да предоставя на Палатата необходимата информация за своята дейност;
 4. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) да спазва в своята дейност правилата на Кодекса по етика в стопанската дейност в отношенията с търговските му партньори;
 5. (нов текст - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) да е лоялен към Палатата и да не уронва нейния авторитет;
 6. (предишна т. 5, изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) да плаща срещу издаден от Палатата документ определената имуществена вноска (членски внос).
Член 18. Асоциираните членове заплащат еднократна вноска при вписването им в регистъра на Палатата. Членовете по чл. 14, ал. 2, т. 4, ал. 4 и ал. 6 не дължат имуществена вноска (членски внос).

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Член 19. /1/ Членството се прекратява с решение на Изпълнителния съвет при:
 
 1. едномесечно писмено предизвестие на члена;
 2. отпадане – при състемно неучастие в дейността на Палатата и/или невнасяне на установените имуществени вноски (членски внос);
 3. прекратяване на юридическото лице;
 4. смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице-член;
 5. изключване – при системни и груби нарушения на членствените задължения и на пазарната етика.
  /2/ При прекратяване по т.т. 1 или 2 от предходната алинея, Изпълнителният съвет може да възобнови членството по молба на лицето.
  /3/ Решението за изключване може да се обжалва в 1-месечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на решението пред Общото събрание;
  /4/ При прекратяване на членството дължимите към тази дата и заплатени на Палатата имуществени вноски (членски внос) не се възстановяват.