Устав на БТПП - Раздел IV: Регионални търговско-промишлени палати (камари)

Р А З Д Е Л    IV
РЕГИОНАЛНИ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ (КАМАРИ)
Член 10. /1/ Регионалните търговско-промишлени палати (камари) отговарят на определените от Управителния съвет критерии и са преки членове на Палатата.
  /2/ Палатата и регионалните търговско-промишлени палати (камари) са обединени в единна система на българските търговско-промишлени палати (камари).
Член 11. /1/ Взаимоотношенията между палатите (камарите) от системата се регламентират с този устав и с двустранни и/или многостранни договори за съвместна дейност.
  /2/ Председателите на регионалните палати (камари) от системата участват в Съвет на председателите за подпомагане на съвместната дейност.
Член 12. Председателите на регионалните палати (камари) от системата се номинират за членове на Управителния съвет на Палатата.