Устав на БТПП - Раздел II: Цели и задачи

Р А З Д Е Л    II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Член 3. /1/ Палатата подпомага, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове като:
   
 1. Участва по покана в разработването на национални програми за развитие на стопанската дейност или дава мнение по тях.
 2. Представя на компетентните държавни органи съгласувано мнение на членовете си по проекти за нормативни актове и решения за стопанската дейност.
 3. Проучва системно прилагането на нормативните актове в стопанската област и предлага на членовете си и на компетентните държавни органи мерки за спазването и усъвършенстването им.
 4. По своя инициатива или по искане на компетентните държавни органи отстоява стопанските интереси на своите членове за:
  - (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г. ) подобряването на условията за стопанска дейност;
  - повишаване ефективността на външнотърговския обмен
 5. Разработва типови договори, образци и общи условия на договори за отделни видове стопански дейности.
 6. Участва като работодателска организация в тристранното сътрудничество, при спазване на нормативните условия, както и в други държавно-обществени, или обществени органи и организации.
 7. Организира:
  - постоянен Арбитражен съд по международни и вътрешни частноправни имуществени спорове, въз основа на арбитражни споразумения или при задължителна компетентност, установена със закон или международен договор;
  - инцидентен арбитраж /ad hoc/ подпомаган от Арбитражния съд
  - (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г. ) алтернативни способи за доброволно уреждане на спорове, подпомагани от Арбитражния съд;
 8. Осигурява условия за дейността на Диспашорско бюро.
 9. Информира за спазване на международните търговски правила и обичаи и за актове на нелоялна конкуренция.
 10. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Организира въвеждането, прилагането, развитието и контрола на системата от стандарти и решения на Международната асоциация GS1 в България, чрез Съвет "GS1 България" при Палатата.
 11. Привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за решаване на данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси.
 12. Защитава интересите на членовете си пред държавни и обществени институции в страната и чужбина.
  /2/ (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Палатата съдейства за увеличаване на възможностите на българските търговци на чуждите пазари, като:
   
 1. Проучва условията за конкуренция на чуждите пазари, изискванията и методите за приспособяване към променящата се пазарна обстановка.
 2. Информира своите членове за пазарните възможности в страната и чужбина, за тенденциите в развитието на пазарите, на технологичния и техническия прогрес, за обявяването на международни търгове, аукциони и др.
 3. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Подпомага установяването на делови контакти между български и чужди търговци, като изготвя общи условия за договори и разпространява утвърдени добри търговски практики.
 4. Съдейства за разширяване на чуждестранните и български инвестиции в страната и чужбина.
 5. По пълномощие на членовете си представлява интересите им пред чужди палати и други органи за търговска дейност, международни организации и др.
 6. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Подпомага българските търговци и юридическите лица с нестопанска цел за участието им в български и международни панаири, изложби, изложения и др. под., както и при организирани от тях такива мероприятия.
 7. Извършва посредническа дейност за информиране и наемане на работа на български граждани в страната и чужбина, при спазване на нормативните изисквания.
 8. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Организира бизнес-делегации в чужбина на български търговци и на юридически лица с нестопанска цел.
 9. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Популяризира възможностите на българските търговци за производство и търговия.
 10. (изм. - Общо събрание на БТПП, 17.06.2014 г.) Набира, обработва и информира българските делови среди за установяването на валутно-финансови режими, тарифни и нетарифни ограничения, учредяване и регистриране на различни форми на стопанска дейност, изисквания за стандартизация на документите за облекчаване на международния стокообмен и др.
 11. Организира прояви за повишаване квалификацията на ръководните кадри по проблеми на пазарната икономика; участва в националната система по обучение и квалификация на менажери и др.
 12. Оказва съдействие и подпомага развитието и функционирането на свободните безмитни зони, крайграничните зони и търговия.
 13. Организира центрове за икономическа и техническа информация и участва в работата на чуждестранни центрове.
 14. Подпомага маркетинговата, рекламната и други дейности на членовете си.
Член 4. При изпълнение на своите задачи Палатата взаимодейства с компетентните държавни органи и организации.
Член 5. /1/ Палатата подпомага образуването на териториални и браншови палати и други съюзи.
  /2/ Палатата сътрудничи с териториални и браншови сдружения.
Член 6. Палатата може да открива клонове, както и да се сдружава с чуждестранни и местни лица във връзка с целите и задачите си.
Член 7. Към Палатата се създават съвети, които обединяват членовете на функционален, териториален, професионален и отраслов принцип.
Член 8. Палатата представлява интересите на членовете си в международни неправителствени организации, както и в междудържавни организации по пълномощие на компетентните държавни органи.