СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в
Република България към Асоциация на европейски музикални училища
Section of Schools with Profile and Extensive Study of Music in
Republic of Bulgaria at Association of European Music Schools
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 82/7-2017 от 28.03.2017 г.
Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 82/7-2017 dated 28.03.2017
The Association is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 078 Валидност за 2018 г. / Valid through 2018