ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ПРЕКИТЕ ЧЛЕНОВЕ
RIGHTS and OBLIGATIONS of DIRECT MEMBERS

ПРЕКИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БТПП ПОЛЗВАТ ПРАВАТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛ. 16, АЛ.АЛ. 1 И 2 ОТ УСТАВА НА ПАЛАТАТА, КАКТО СЛЕДВА:   DIRECT MEMBERS OF BCCI SHALL BENEFIT THE FOLLOWING RIGHTS PURSUANT TO ART. 16, PARA 1 AND PARA 2 OF THE STATUTES OF THE CHAMBER:
 • да участват лично, или чрез представител в Общото събрание;
 • да бъдат избирани в управителните и контролни органи на Палатата;
 • на един глас, който се упражнява лично, или от техен представител;
 • да ползват с предимство, безплатно и/или с намаление услуги от дейността на Палатата - Тарифа на услугите
 • да участват в мероприятия на Палатата;
 • да получават информация за дейността на Палатата;
 • да участват в обсъждания, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите им;
 • да посочват при необходимост членуването си в Палатата в свои документи;
 • да участват в работата на съветите към Палатата и да ползват тяхното сътрудничество при осъществяване на дейността си;
 • да ползват и други услуги, предвидени в избрания от тях пакет.
 
 • To participate personally or by proxy in the General Assembly;
 • To be elected in the managing and supervisory bodies of the Chamber;
 • To vote, either personally or by proxy;
 • To enjoy privileges and make use free of charge and/or with a discount of any service of the Chamber’s activities - BCCI Tariff.
 • To participate in the events organized by the Chamber;
 • To receive information on the Chamber’s activities;
 • To participate in discussions when matters affecting their interests are concerned;
 • If necessary, to specify and quote in their documents their membership in the Chamber;
 • To participate in the work of the councils with the Chamber and to make use of their cooperation upon carrying out their activities;
 • To use other services, as provided in the membership package chosen by them.
ПРЕКИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БТПП ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ УСТАВА НА ПАЛАТАТА:   DIRECT MEMBERS OF BCCI SHALL HAVE THE FOLLOWING OBLIGATIONS PURSUANT TO ART. 17 OF THE STATUTES OF THE CHAMBER:
 • да спазват изискванията на Устава;
 • да съдействат за осъществяване целите и задачите на Палатата;
 • при желание, да предоставят на Палатата необходимата информация за своята дейност (напр. безплатно публикуване на счетоводен отчет и др);
 • да спазват в своята дейност правилата на Кодекса по етика в стопанската дейност в отношенията с търговските им партньори - Кодекс по етика;
 • да са лоялни към Палатата и да не уронват нейния авторитет;
 • да заплащат срещу издаден от Палатата документ определената имуществена вноска (членски внос).
 
 • To observe the requirements of the Statutes;
 • To contribute to the fulfillment of the Chamber’s goals and objectives;
 • Upon their wish to submit to the Chamber the necessary information on their activities (e.g. free of charge publishing of annual financial report, etc.);
 • To observe in their activity the rules of the Code of Ethics in Business Activities in the relations with their trade partners; Code of Ethics
 • To be loyal to the Chamber and not to be derogatory to its reputation;
 • To pay the specified property contribution (membership fee) against a documents issued by the Chamber.