СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Асоциация на козметиците в България
Association of Beauty Therapist in Bulgaria
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 41/6-2021 от 23.03.2021 г.
Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 41/6-2021 dated 23.03.2021
The Association is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 224 Валидност за 2021 г. / Valid through 2021