СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Национален дворец на културата-Конгресен център София
National Palace of Culture - Congress Center Sofia
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 104/6-2013 от 26.02.2013 г.
Дружеството ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 104/6-2013 dated 26.02.2013
The Company is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 235 Валидност за 2022 г. / Valid through 2022