СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Адвокатско съдружие Карапанайотов, Лесова, Табанска
Lawyer′s Partnership Karapanayotov, Lesova, Tabanska
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 62/17-2016 от 26.07.2016 г.
Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 62/17-2016 dated 26.07.2016
The Association is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 174 Валидност за 2018 г. / Valid through 2018