СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Камара на строителите в България
Bulgarian Construction Chamber
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 1 от 31.01.1992 г.
Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 1 dated 31.01.1992
The Association is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 009 Валидност за 2021 г. / Valid through 2021