СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Ойрокуриер
Eurocourier
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 27/12-2020 от 04.08.2020 г.
Дружеството ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 27/12-2020 dated 04.08.2020
The Company is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 075 Валидност за 2022 г. / Valid through 2022