СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Национален борд по туризъм
National tourism board
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 134/6-2019 от 02.04.2019 г.
Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 134/6-2019 dated 02.04.2019
The Association is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 232 Валидност за 2019 г. / Valid through 2019