СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Агрия груп холдинг
Agria Group Holding
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 68/22-2011 от 22.11.2011 г.
Дружеството ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 68/22-2011 dated 22.11.2011
The Company is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 001 Валидност за 2023 г. / Valid through 2023